Når de nye reglene for parkeringsplasser trer i kraft fra nyttår, må det finnes minst en universelt uformet billettautomat og minst ett betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

De nye parkeringsreglene tar for seg de fleste sider ved parkeringsplasser. Generelt skal reglene bli mindre firkantede og lettere å forstå.

Blant annet slår reglene fast at du heretter skal få rimelig frist på deg med å betale.

Med de nye reglene vil forflytningshemmede med parkeringstillatelse ha betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. Her skal også de plassene hvor det er  betalingsfritak for forflytningshemmede bli lett synlige.


På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det.


På hvert parkeringsområde må det altså stå minst én universelt utformet automat, og det må opplyses om minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat. 

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) trer i kraft fra 1.1.17. 

Parkeringsautomat