Når ledelinjer og annen universell utforming på togstasjoner og busstasjoner er forskjellig utformet, så blir barrierene mot å reise større enn nødvendig. Slik blir det selv om stasjonene er universelt utformet.

Dette viser en ny undersøkelse av universell utforming på stasjonsområdene Lillestrøm og Hamar. Undersøkelsen er utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Deltasenteret.

Undersøkelsen fant at brukerne må forholde seg til ulike systemer for ledelinjer, informasjon og nye måter å komme seg inn på toalettet, når de beveger seg mellom ulike steder.

Det kan være utfordrende for personer med funksjonsnedsettelser å finne frem blant forskjellige informasjons- og orienteringssystemer når de reiser kollektivt.

Foto fra TØI-rapporten
(Foto fra TØI-rapporten)

Informasjonen er ikke enhetlig og tiltakene som er gjort bærer preg av tilfeldig plassering. Synshemmede er den gruppen som opplever flest utfordringer.

På stasjonsområdene i Lillestrøm og Hamar var det også reklameskilt og søppelkasser som gjorde at de fysiske løsningene ikke fungerer så godt som de kunne ha gjort.

Undersøkelsen baserer seg på intervjuer med 16 personer med bevegelses- hørsels- og synshemminger, samt personer med kognitive vansker.

Intervjuerne har fulgt personer med funksjonsnedsettelser rundt på de to ulike stasjonsområdene og kartlagt hva de mener er gode løsninger, barrierer og utfordringer.

 

Kilde: TØI