Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut midler til arbeidet med kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Søknadsfrist er 11. januar 2017. 

Hovedkriterier for tildeling

Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til:
• Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
• Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
• Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming


Det gis ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte.

Aktuelle områder

Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor hovedkriteriene. Noen eksempler kan være: (lista er ikke uttømmende)
• IKT, herunder også universell utforming av velferdsteknologi/hverdagsteknologi
• Bygg og uteområder, herunder planarbeid
• Kollektivtransport - utredningsarbeid og kunnskapsgrunnlag

All informasjon om hvordan du skal søke, finner du på Bufdirs nettsider. Her finnes det også oversikt over tidligere prosjekter som har fått støtte.


Utlysningen skjer med forbehold om at Stortinget bevilger midler for 2017.