Illustasjon fra handlingsplanen
I den nye Handlingsplanen for universell utforming 2015-2019 er samferdsel et viktig område. Et mål er å gjøre sammenhengende reisekjeder tilgjengelige for flere.

Den sittende regjeringen satser på mye på samferdsel. I 2016 skal det brukes 59,7 milliarder kroner.

Når samferdsel bygges eller oppgraderes, er det et mål å gjøre universell utforming til en integrert del av alle planer. 

Transportsystem for alle

Skal transportsystemene våre kunne brukes av alle, så må arbeidet skje både innenfor den enkelte transportsektor og på tvers av transportsektorer. Tre viktige offentlige aktører er Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Statens vegvesen har koordineringsansvaret for universell utforming i hele veisektoren. De har ansvar for universell utforming  både på riksveier, fylkesveier og kommunale veier.

Planlegge reisene

For å kunne planlegge en sammenhengende reise, må den reisende ha mulighet til å orientere seg. Når går toget? Er det lagt til rette for meg? Kan jeg stole på at ting fungerer?

 Er det ikke mulig å planlegge slikt som dette, vil en reisende med funksjonsnedsettelser ofte heller holde seg hjemme. På grunn av usikkerheten.

 Statens vegvesen har derfor også fått ansvaret for en nasjonal reiseplanlegger. Den skal blant annet inneholde informasjon om holdeplassene.

 

Kilde: Handlingsplanen