Regjeringen forteller hvordan den vil gjøre eldre til aktive mennesker.

«Flere år – flere muligheter», heter regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Den handler ikke om omsorgspolitikk, men om aktive eldre.

Vi er nå flere enn 1 millioner personer over 60 år i Norge.

– Noen kaller det eldrebølgen. De framstiller det som en grå tsunami som vil slå inn over velferdssamfunnet med voldsom kraft. Men det grå skiftet er ikke et mareritt. Det grå skiftet betyr nye muligheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bildet viser Bent Høie, Astrid Nøklebye Heiberg og Thor Kleppen Sættem

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsekretærene Astrid Nøklebye Heiberg og Thor Kleppen Sættem presenterte regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn "Flere år - flere muligheter". (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.)

En 65-åring kan forvente å leve både 20 og 30 år som pensjonist og 15–20 av dem som funksjonsfrisk.

Den nye eldrepolitikken skal legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet hvis de slipper til, og at de møtes med forventninger om å leve aktive liv, sier Høie.

Her er noen av områdene i den nye strategien:

  • Aldersvennlig lokalsamfunn: Mange kommuner vil i framtiden få langt flere eldre. Kommunene må planlegge og utvikle nærmiljøer og lokalsamfunn slik at det legger til rette for aktivitet, deltakelse og å være selvhjulpen.
  • Det skal være enkelt for eldre å bruke kollektivtilbud, bruke turstier og gangveier, være aktive i nærmiljøet og til å delta på kultur- og aktivitetstilbud.
  • Det ligger vekstmuligheter for næringslivet i å utvikle og tilby produkter for den økende andel eldre. Disse produktene kan gi eldre økt mestring og selvstendighet. Det er også store muligheter i å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Kilde: Regjeringen