Økt bruk og satsing på IKT og velferdsteknologi står sentralt i regjeringens handlingsplan for universell utforming som nå er lansert.  

- Vi omgir oss med produkter og teknologi som kan utnyttes mye bedre for å gi en enklere hverdag for alle. Med denne handlingsplanen vil flere kunne følge undervisningsopplegg i skolen og ta i bruk hverdags- og velferdsteknologi i større grad, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i pressemeldingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

I tillegg til IKT og velferdsteknologi består handlingsplanen av tiltak innen bygg og anlegg, planlegging og uteområder, transport og sektorovergripende tiltak som nettverkssamarbeid i kommuner og fylker.

- Universell utforming handler om likeverd, like muligheter og et samfunn uten hindringer og upraktiske løsninger. Dette er spesielt viktig for personer med funksjonsnedsettelser. Universell utforming bidrar til at flere kan være i arbeid og delta i samfunnet, sier statsråd Horne.

Regjeringen har en historisk satsing på samferdsel, med en bevilgning på 59,7 milliarder kroner i 2016. Universell utforming skal være en integrert del av alle planer for vesentlig oppgradering og bygging av infrastruktur innen samferdsel.

- Dette er et godt eksempel på hvordan regjeringen løfter fram universell utforming systematisk og bredt på et helt sentralt samfunnsområde, sier statsråd Horne.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet koordinerer flere av innsatsområdene i handlingsplanen og forvalter en tilskuddsordning for universell utforming. Denne ordningen blir nå styrket med 15 millioner kroner.

Planen består av totalt 47 tiltak. 10 departementer har bidratt i arbeidet med planen. BLD bruker i overkant av 30 millioner kroner på tiltak i handlingsplanen i 2016.

Her finner du handlingsplanen