Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) v/Deltasenteret igangsetter nå en spennende scenarioprosess som skal utforske handlingsrommet for utviklingen av et universelt utformet samfunn.

Prosessen er ett av tiltakene i den nye Handlingsplanen for universell utforming.

Ved hjelp av scenariemetodikk skal en bredt sammensatt ekspertgruppe se på muligheter, handlingsrom og tidsperspektiver.

Scenarieprosessen skal ta for seg rammebetingelsene for et universelt utformet samfunn i et klart fremtidsperspektiv: Hvilke tunge trender og usikre drivkrefter former universell utforming-feltet? Globaliseringen kan medføre overraskelser, teknologisk, økonomisk og politisk. Globaliseringen skaper både nye muligheter og nye trusler – men hvilke er viktige for universell utforming?

Omstillingen i norsk økonomi vil ha stor betydning også for universell utforming. Feltet påvirkes uvegerlig av andre politikkområder og andre samfunnsutfordringer, men det er ikke opplagt hvordan.

Målet er at scenarieprosessen skal bidra til nytenkning og få frem nye innfallsvinkler til hva som må gjøres.

Det vil bli laget scenarier og veikart som en praktisk hjelp til å tenke langsiktig og systematisk om utfordringene når det gjelder universell utforming.

  • Hvordan kan vi bygge ned eksisterende barrierer og samtidig foregripe nye?

  • Hva skal til for å utnytte mer av det store uutnyttede potensialet for innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i universell utforming?

  • Hvordan forsterke samhandlingen blant aktører som har ansvaret for universell utforming?

  • Hvilke nye store grep kan det være behov for?

Våren og sommeren 2016 gjennomfører Bufdir (Deltasenteret) en tilrettelagt, medvirkningsbasert scenarieprosess bygget rundt tre verksteder. En ekspertgruppe bestående av ca. 30 ressurspersoner, hentet fra brukergruppene, fagmiljøene og forvaltningen, får ansvaret for å utforme et sett med scenarier og veikart. Ressurspersonene inviteres til å delta i kraft av egen kompetanse, erfaring og evne til helhetlige vurderinger snarere enn posisjon eller formell stilling.

Prosessen skal være en arena for dialog og fri ideutvikling, ikke interessepolitikk.

Resultatene skal siden komme til nytte i Deltasenterets og departementets arbeid med policyutvikling og strategier.

Prosessen vil munne ut i en sammenfattende rapport som analyserer og drøfter scenariene, dokumenterer funn og som belyser mulighetsrommet for universell utforming.

Rapporten vil også inneholde råd og anbefalinger.

Prosjektet og scenarioprosessen vil bli tilrettelagt og ledet av et team med erfarne forskere og konsulenter fra Norsk Regnesentral (Kristin Skeide Fuglerud og Ivar Solheim) og Dietz Foresight AS (Jan Dietz). Fuglerud og Solheim har allsidig og omfattende erfaring med uu. Dietz er spesialist på scenariemetodikk og en av Norges mest erfarne prosessledere. Deltasenteret er ansvarlig institusjon og oppdragsgiver. 

For mer informasjon: kontakt Torunn Berg:  torunn.berg@bufdir.no

Kilde: Deltasenteret