Tidligere undersøkelser om universell utforming i grunnskoler har vist sprikende resultater. Derfor ønsket Unge Funksjonshemmede å gjøre opp en status selv. Funnene fra undersøkelsen viser blant annet at det er stor kunnskapsmangel om universell utforming i skoleverket. 65 % av skolene i undersøkelsen var heller ikke universelt utformet ifølge undersøkelsen.

Rapporten fra prosjektet «Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?» som nå er ferdig, handler om universell utforming både i det fysiske miljøet og i læringsmiljøet på skolen, i tillegg til å synliggjøre skolelederes holdninger. Undersøkelsen rapporten bygger på har vurdert tilgjengelighet for personer med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Det har blitt gjennomført to spørreundersøkelser; en for ansatte på skolen og en for FAU-representanter. 535 skoler og 190 FAU-representanter har svart på undersøkelsen. I tillegg ble det gjennomført skolebesøk med intervjuer.

Etterlyser kunnskap
Et av funnene i undersøkelsen er at skolene etterlyser mer kunnskap og kompetanse om universell utforming både hos seg selv internt og hos andre aktører som kommunen. Kun 17 prosent av skolene mente at de har god kompetanse om universell utforming.

I intervjudelen av undersøkelsen kom det fram at alle informantene etterlyser mer kunnskap og kompetanse om universell utforming.

Flere av de ansatte på skolen snakket om at det er vanskelig å orientere seg og finne informasjon om universell utforming. I intervjuene kom det fram at det oppleves vanskelig å få et helt tydelig bilde av hva universell utforming er og hvordan ting faktisk skal være for å oppfylle kravet fordi det favner mange ulike områder. Flere av informantene nevnte at de savner mer kompetanse om lovverk slik at de kan vite hva kravene er og hva som må være på plass. Undersøkelsen viste også at forståelsen av universell utforming er tradisjonell ved at det er fysiske barrierer og personer med nedsatt bevegelse, syn eller hørsel som er i fokus. Usynlige funksjonsnedsettelser blir ofte glemt. Det kan være vanskeligere å se og forstå hva personer med denne type funksjonsnedsettelser har behov for.

35 prosent av skolene universelt utformet

Svarene i undersøkelsen viser at 35 prosent av skolene anser sin egen skole som universelt utformet, mens 55 prosent anser at den er tilgjengelig. 8 prosent anser at skolen ikke er tilgjengelige.

Av skolene som er bygget etter 2010 er det 80 prosent som anser skolen som universelt utformet, mens det kun er 26 prosent av skolene som er bygget før 2010 som anser at de er universelt utformet. Bare 17 prosent av skolene oppga at de har en tiltaksplan, strategier eller retningslinjer for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser på skolen sin.  

Mange av skolene oppgir at de opplever utfordringer med aktiviteter og undervisning på grunn av utformingen av det fysiske miljøet. I tillegg er det barrierer i form av utfordringer med digitale løsninger og manglende tilgang på hjelpemidler og tilgjengelige læremidler.

Rapporterte utfordringer

Mange skoler oppga at de opplever utfordringer med aktiviteter og undervisning på grunn av utformingen av det fysiske miljøet. Dette kan ses i sammenheng med at flere av skolene mente at et mer tilgjengelig fysisk miljø vil øke kvaliteten på tilbudet som gis på skolen. Utflukter og turer er det som oppleves som et problem. Hele 85 prosent oppga at dette var en utfordring for skolen.  

Det er også flere skoler som svarte at de opplever utfordringer i forbindelse med gym, oppvisninger på scene (skoleavslutninger, forestillinger eller samlinger), sløyd, kunst og håndverk, skolekjøkken og lek i friminutt. I tillegg er det en del skoler som opplever klasseromsundervisning som utfordrende på grunn av utformingen av det fysiske miljøet. Flere av skolene oppga også at de har opplevd at det er undervisning eller aktiviteter det er utfordrende for elever å være med på på grunn av mangel på tilgjengelige læremidler eller på grunn av mangel på hjelpemidler. Nesten alle skolene i undersøkelsen brukte digitale løsninger eller verktøy i undervisningen, og litt under halvparten oppga at de opplever utfordringer knyttet til dette. Utfordringer med digitale løsninger og mangel på hjelpemidler, læremidler og et fysisk tilgjengelig miljø er problematisk med tanke på at det er mange elever som ikke får delta på en likestilt måte og at utbyttet av undervisningen blir dårligere for noen elever enn andre.

rapportSkole.jpg

Rapporten kan lastes fra ungefunksjonshemmede.no (Foto: Rapportforside)