Familieråd er en nettverksmodell som anvendes i Bufetat som medvirknings- og samarbeidsmodell for barnet/ungdommen, familien og det utvidete nettverket i fosterhjemsrekruttering, i akuttarbeid og institusjon. Familieråd er med på å sikre at barn, familie og nettverk tar del i beslutningsprosessene som gjelder dem selv og kan bidra til å sikre god kvalitet i tjenestene. Familieråd anvendes i dag i målgruppene fosterhjemsrekruttering, institusjon, akutt og andre faser av barnevernssaker. I tillegg benyttes familieråd i saker i familievernet. I 2016 ble det pekt på et behov for å videreutvikle bruken av familierådsmodellen og anvendelsen i saker med voldsproblematikk. Praksisfeltet etterspurte flere verktøy for å gi rett hjelp utfra barns beste, barns rett til beskyttelse og samtidig etter minste inngripens prinsipp. I september 2016 ble det derfor startet opp et pilotprosjekt med målsetting om å utvikle verktøy som bidrar til at barnevernets tjenester kan ivareta minste inngripens prinsipp for barn og unge som er utsatt for vold. I tillegg var målsettingen å utvikle familierådsmodellen i Norge, samt bidra til kompetanseheving for å sikre en kontinuitet, god sammenheng, samt trygge og sikre barn. Målgruppen for pilotprosjektet har vært familier med vold i nære relasjoner, familier med høyt konfliktnivå hvor barn er vitne til vold, og familier med oppdragervold/hvor fysisk avstraffelse blir brukt i oppdragerøyemed. Saker der det er mistanke om vold eller overgrep, og dette ikke er avdekket, har ikke vært inkludert i piloten. Pilotprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Bufetat region øst, fem kommunale barneverntjenester og én akuttinstitusjon. Prosjekteier var Bufetat region øst ved avdelingsdirektør, og prosjektlederrollen ble ivaretatt av seniorrådgiver i Bufetat region øst. Pilotprosjektet ble formelt avsluttet mot slutten av 2017. Målsettingen med denne undersøkelsen har vært å få dokumentert de erfaringene som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av pilotprosjektet. Rapporten med erfaringene fra pilotprosjektet vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid på dette området og må ses i sammenheng med det øvrige plan- og utviklingsarbeidet i Bufdir. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research på vegne av Bufdir.

39 s., utgitt av Bufdir i 2019.