Berg, Berit og Paulsen, Veronika | Midjo, Turid | Haugen, Gry Mette D. | Garvik, Marianne | Tøssebro, Jan

Formålet med denne studien har vært å få mer kunnskap om møtene mellom innvandrerbefolkningen og barnevernet. Fra innvandrermiljøene har barnevernet fått kritikk for å gripe inn oftere i minoritetsfamilier enn i familier med majoritetsbakgrunn. Mediebildet er i stor grad basert på minoritetsfamilienes opplevelser av å være særlig utsatt, misforstått og urettferdig behandlet. Vårt oppdrag har vært å undersøke om dette bildet av barnevernet bygger på myter eller om det er realiteter. Tidligere forskning har vist at barn og unge med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i barnevernsstatistikken. Tidligere analyser har imidlertid gitt begrenset informasjon om ulike innvandringskategorier og har heller ikke skilt ut enslige mindreårige som en egen kategori som det kan være hensiktsmessig å holde utenfor analysene av tradisjonelle barnevernstiltak. Et viktig formål med våre analyser har derfor vært å gi en mer detaljert oversikt over situasjonen – med vekt på både å kartlegge omfanget av barneverntiltak blant ulike innvandrergrupper, sammenlignet med barn uten innvandrerbakgrunn og analysere variasjon og endringer i barnevernforløp. Prosjektet «Myter eller realiteter – møter mellom innvandrere og barnevernet» er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

144 s., utgitt av NTNU i 2017.