Slettebø, Tor og Flacké, Astrid | de Flon, Halvor | Negård, Inger Lise | Oterholm, Inger

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) hatt ansvaret for utprøvingen av familieråd i familievernet ved fire pilotkontorer. Målgruppen har vært familier preget av høykonflikt. VID vitenskapelige høgskole har evaluert 13 gjennomførte og avsluttede familieråd i perioden 2014-2015. Problemstillingen har vært om familieråd er en egnet metode for familievernet, om den kan gi barn økt innflytelse og hvilke forutsetninger må være til stede for å ta i bruk metoden. Evalueringen bygger på intervjuer med barn, foreldre, familiemedlemmer, terapeuter, koordinatorer, ledere av familievernkontorer og prosjektmedarbeidere våren 2016.

120 s., utgitt av VID vitenskapelige høgskole i 2016.