Familieråd er et møte der familie, slekt og venner samles for å finne løsninger når en situasjon er vanskelig. Familieråd er alltid et tre-delt møte. I del to av familierådet diskuterer familien uten andre offentlige personer til stede. Det er vanlig at noen fra familiens slekt eller nettverk tar på seg oppgaven med å være ordstyrer og sekretær i del to. Det er fullt mulig at den samme personen kan ha begge rollene, men det anbefales at oppgaven fordeles på to.

2 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.