Formålet med veilederen er å bidra til at tilsynet med barn i fosterhjem gjennomføres faglig godt og forsvarlig. Veilederen skal være et hjelpemiddel for alle som har en rolle i tilsynet med fosterbarn. Veilederen skal bidra til å sikre lik og god praksis i tilsynsarbeidet, og være et praktisk hjelpe¬middel for tilsynspersonene som skal snakke med fosterbarna. Veilederen vil også kunne være et nyttig oppslagsverk for de andre aktørene som har en rolle i fosterhjemsarbeidet. Veilederen bygger på oppdatert faglig kunnskap på feltet, og gir anbefalinger og vurderinger av hva som er god barnevernfaglig praksis. Veilederen vil være retningsgivende for de avveiningene barneverntjenesten må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet. Denne veilederen erstatter "Tilsynsfører i fosterhjem - en veileder" (Q-1103B) fra BLD som ble utgitt i 2006 .

98 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.