15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn gutter. De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige.

Hovedpunkter

6 % har opplevd seksuelle overgrep fra voksne minst én gang

Nesten dobbelt så mange jenter enn gutter har opplevd seksuelle overgrep fra voksne

2 av 10 ungdommer har opplevd en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende

Forekomst av seksuelle overgrep mot barn

En undersøkelse fra 2019 blant ungdom mellom 12 og 16 år viser at 6 % av jenter og gutter har opplevd noen form for seksuelle overgrep fra en voksen minst én gang. 4 % oppgir at de har opplevd seksuelt overgrep flere ganger. Nesten dobbelt så mange jenter som gutter har vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne

Den gjennomsnittlige alderen for første gang ungdommene har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen er 11 år. Om lag halvparten av både jenter og gutter opplevde sitt første overgrep før de fylte 13 år.  

En tidligere undersøkelse fra 2014 fant at mer enn 1 av 5 norske kvinner har blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før de fyller 18 år. Også blant menn opplever en betydelig andel, nesten 1 av 10, å bli utsatt for seksuelle overgrep i løpet av barndommen. Totalt oppga 15 % av deltakerne i undersøkelsen å ha vært utsatt for minst én form for seksuelle overgrep før de fylte 18 år Dette inkluderer overgrep fra voksne og/eller jevnaldrende.

Jenter utsettes vesentlig mer enn gutter

Thoresen & Hjemdal   fant at jenter er utsatt for uønsket seksuell kontakt før fylte 13 år mer enn dobbelt så ofte som gutter. 4 % av mennene og 10 % av kvinnene har vært utsatt for en form for seksuell kontakt før fylte 13 år, med noen som er minst 5 år eldre

Uønsket seksuell kontakt omfatter et stort spenn av typer overgrep som av forskere beskrives som mild krenkelse, seksuell trakassering eller seksuell vold. I løpet av ungdomstiden vil mange, spesielt jenter, oppleve uønsket seksuell beføling.  Selv om uønsket beføling ikke har en tydelig samleieintensjon, kan hendelsen likevel være preget av tvang og maktbruk som i et voldtektsforsøk.  

1 av 20 jenter blir utsatt for voldtekt før fylte 18 år

Tidligere forskning har også funnet at kvinner opplever voldtekt som barn i større grad enn menn. 5 % av kvinner og 1 % av menn oppga i 2014 at de hadde blitt voldtatt ved bruk av makt eller trussel om skade, som barn. Over halvparten hadde blitt utsatt for voldtekt flere ganger. Gjennomsnittsalderen ved voldtekter som skjedde før 18 år, er 14 år. 14 % av de som ble utsatt for voldtekt som barn, opplevde dette før de fylte 10 år.  

Nesten halvparten har hatt seksuell kontakt på nett eller sosiale medier

Totalt har nesten halvparten av deltakerne i Hafstad og Augustis undersøkelse, av ungdom mellom 12 og 16 år, fra 2019 opplevd minst ett tilfelle av uønsket seksuell kontakt på nett eller sosiale medier. Jentene opplever i større grad seksuell kontakt på internett eller sosiale medier enn gutter.  

1 av 3 har blitt bedt om å sende nakenbilde av seg selv. Over dobbelt så mange jenter (47 %) enn gutter (21 %) har blitt bedt om dette.  

I tillegg har 3 % opplevd å ha fått nakenbilder av seg selv spredt på nettet eller sosiale medier, henholdsvis 1 % av guttene og 4 % av jentene.  

Gjerningspersonen er som oftest mann

Mellom 98 og 100 % av voksne som forgriper seg på jenter er menn, avhengig av type overgrep. Blant de som utøver seksuelle overgrep mot gutter, er det også flest menn. Det er imidlertid en større andel kvinner som forgriper seg på gutter enn på jenter. Mellom 16 og 18 % av overgrepene mot gutter utøves av kvinnelig overgriper alene.  

Hvem er overgriper?

Det er i all hovedsak, i en av tre tilfeller, en voksen utenfor familien som barnet kjente som har forgrepet seg på ungdommen eller barnet. En like stor andel av barna opplevde at en voksen de ikke kjente hadde forgrepet seg. En av fire av de utsatte ungdommene oppga far (14 %) eller mor (10 %) som utøver av minst ett seksuelt overgrep.  

17 % av ungdommen som opplever minst ett seksuelt overgrep, oppgir at slektninger, inkludert voksne søsken, er overgriper.  

For kvinner som utsettes for voldtekt før 18 år eller seksuell kontakt før fylte 13 år, er overgriper i de fleste av tilfellene en de kjenner fra før. Om lag 9 av 10 av de overgrepsutsatte jentene som ble spurt i en undersøkelse i 2014 hadde bare kjente overgriper Få menn rapporterte om seksuelle overgrep i familien, mens i overkant av en fjerdedel rapporterte om seksuell kontakt før 13 år med ukjent overgriper

Det er i hovedsak én person som utfører overgrep

De aller fleste som har vært utsatt for et seksuelt overgrep av en voksen, 77 %, oppgir at det var én person som utførte overgrepet. Det er imidlertid 13 % som har blitt utsatt av to ulike personer. En liten gruppe på 3 % av de utsatte, opplever at mer enn to voksne personer har forgrepet seg på dem seksuelt.  

Barn og unge begår også seksuelle overgrep

Tidligere forskning viser at omtrent 30 % av seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge, og halvparten av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første overgrep som barn eller tenåring

Hafstad & Augusti finner i sin undersøkelse blant ungdom mellom 12 og 16 år at 22 % opplevde en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, for eksempel blotting, beføling mot sin vilje, eller samleielignende handlinger mot sin vilje. I 62 % av tilfellene er det gutter som er utøver, og omtrent halvparten så ofte er det en jente, i 33 % av tilfellene.  

Langt flere jenter enn gutter har vært utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende, henholdsvis 28 og 16 %. Dette gjelder alle former for seksuelle krenkelser, men kjønnsforskjellene er størst når det gjelder å ha blitt vist andres private kroppsdeler mot sin vilje (blotting), og det å ha blitt tatt på private kroppsdeler mot ens vilje (beføling). En jevnaldrende bekjent utenfor familien ble oftest oppgitt som utøver.  

Konsekvenser ved seksuelle overgrep mot barn

Overgrep mot barn gir økt risiko for overgrep senere i livet

Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende hendelser som voksne. 1 av 3 av de som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, rapporterte også å bli utsatt for seksuell vold og/eller voldtekt i etterkant.  

Det er også høyere risiko for å utsettes for seksuelle overgrep senere i livet, dersom man har opplevd vold i barndommen For kvinner er det en sterkere sammenheng mellom å ha vært utsatt for ulike typer vold i barndommen, og å bli utsatt for seksuelle overgrep senere i livet

Overgrep mot barn kan gi fysiske og psykiske skader og sykdom

De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige. Barn er spesielt sårbare når de utsettes for seksuelle overgrep, fordi tidlige erfaringer i barnets liv danner grunnlag for hvordan barnet senere oppfatter seg selv

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, har økt risiko for et bredt spekter av psykiske og somatiske problemer og lidelser, for eksempel seksuelle problemer, angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk

Overgrep kan også påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling. Andre negative konsekvenser av å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen kan være sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker og aggresjonsproblemer

Anmeldes sjeldent

Av de ungdommene som opplever seksuelle overgrep fra voksne er det kun 10 % som har politianmeldt forholdet. Kun 2 % av de som har opplevd seksuelle overgrep fra jevnaldrende har politianmeldt

Det kan være vanskelig for barn og unge å sette ord på det som har foregått. Skyld og skam kan være viktige forklaringer på hvorfor ungdom velger å ikke fortelle om opplevelsene sine til andreEn av fire oppgir at de ikke har fortalt om overgrep de har blitt utsatt for, til noen, og menn forteller i mindre grad enn kvinner om dette Det er derfor i mange tilfeller nødvendig at de får direkte spørsmål fra voksne for at de skal klare å fortelle om overgrepene. Det kan være spesielt vanskelig for gutter å fortelle om slike erfaringer

Om datagrunnlaget

De viktigste kildene til denne artikkelen er rapporten «Vold og voldtekt i Norge» og «Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten».

«Vold og voldtekt i Norge: En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (rapport 1/2014)   er en landsomfattende tverrsnittundersøkelse basert på selvrapportering av vold og overgrep. Til sammen deltok 2437 kvinner og 2091 menn i alderen 18–75 i studien. Tallene vi refererer om seksuelle overgrep mot barn og unge, bygger altså på voksne mennesker rapportering om vold og overgrep i barndommen.

«Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (rapport 4/2019)   er en nasjonalt representativ omfangsundersøkelse av volds- og overgrepserfaringer og omsorgssvikt blant 9 240 ungdom i alderen 12 til 16 år.

Kilder

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. (Rapport 1/2019). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Glad, K. A., Øverlien, C., & Dyb, G. (2010) Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn: En kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunkskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. (Rapport 4/2019). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Kjellgren, C. (2009). Adolescent sexual offending. Prevalence, risk factors and outcome (Doktoravhandling, Lunds Universitet). Lund: Lunds Universitet. 

Larsen, C.J., & Pedersen, W. (2005). Bytte, kjærlighet, overgrep – seksualitet blant ungdom i randsonen. (rapport 10/2005). Oslo: Norsk institutt for forskning på oppvekst, aldring og velferd. 

Mossige, S., & Huang, L. (2010) Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi, 20(1), 53–62.

Mossige, S., & Stefansen, K. (red.) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. (rapport 20/2007). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd. 

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1), 3–19.

Steine, I., Milde, A.M., Borvatn, B., Grønli, J., Nordhus, I.H., Mrdalj, J., & Pallesen, S., (2012) Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(10), 950–957.

Thoresen, S., & Hjemdal, O.K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (rapport 1/2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Øverlien, C. (2010). Barn som opplever vold i hjemmet – kunnskapsstatus. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.