Det er ikke bare i oppveksten vi ser at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad står utenfor. Spesielt gjelder dette i arbeidslivet. Sysselsettingsnivået blant personer med nedsatt funksjonsevne er mye lavere enn i befolkningen for øvrig. I 2016 er 44 % av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid, mot 73 % i befolkningen generelt. 

85 000 ønsker en jobb

Mange med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, ønsker en jobb. Pr. 2018 er andelen med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker jobb på 26 %, eller tilsvarende ca. 85 000 personer. Det antas at med en 5 % økning i arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne, det vil si 14 500 personer, vil samfunnet kunne realisere en gevinst på 13 milliarder kroner i løpet av ti år.

Utdanning har stor betydning for arbeidsdeltakelse

Sysselsettingsgraden øker med høyere utdanningsnivå. For personer med nedsatt funksjonsevne er sjansen for å være i arbeid hele 4,5 ganger større med høyere utdanning, enn med grunnskole som høyeste utdanning. Utdanning er derfor en betydningsfull faktor for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme inn på arbeidsmarkedet. Imidlertid ser vi at utdanningsnivået for personer med nedsatt funksjonsevne er lavere enn for befolkningen generelt. Av personer med nedsatt funksjonsevne over 20 år har 44 % ikke utdanning utover grunnskolen, mot 27 % i befolkningen for øvrig.

Les mer i vår artikkel Arbeidsdeltakelse.