Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne

På disse sidene presenterer vi statistikk og analyser som belyser levekårssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.

4,5

Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

7 % av inngangspartiene i offentlige bygninger er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol

Nesten 2 av 10 barn og unge i befolkningen har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager.

Antall med nedsatt funksjonsevne

Mellom 15 % og 18 % har nedsatt funksjonsevne

Helse

Blant personer med funksjonsnedsettelser er det flere som har dårligere helse enn gjennomsnittet av befolkningen.

Sysselsetting

Sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne har vært stabilt lav over tid, uavhengig av konjunkturer og tiltak.

Utdanning

Blant unge voksne med nedsatt funksjonsevne er andelen som tar høyere utdanning klart lavere enn i befolkningen for øvrig.

Økonomi

Personer med nedsatt funksjonsevne er oftere enn andre avhengige av overføringer fra folketrygden som inntektskilde.

Deltakelse og fritid

Personer med nedsatt funksjonsevne møter store barrierer i mange deler av sivilsamfunnet, og hindres dermed fra full deltakelse på lik linje med andre.

Familien og hjelpeapparatet

Mødre som får barn med ekstra omsorgsbehov, har høyere langtidssykefravær sammenlignet med mødre generelt.

Trygghet og rettssikkerhet

Mye tyder på at personer med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for vold, trusler og overgrep enn befolkningen ellers.