Kjønnslikestilling

Sjølv om Noreg har kome langt samanlikna med mange andre land, er det framleis forskjellar og utfordringar når det gjeld likestilling mellom kjønn. 

25 % av toppledere er kvinner

I kommunestyrene er det en gjennomsnittlig kvinnerepresentasjon på 40 %

65 % av alle fedre tar fedrekvoten og mer av foreldrepengeperioden

Utdanning

Utdanningsnivået i befolkningen øker, særlig blant kvinner. 6 av 10 studenter i høyere utdanning er kvinner.

Arbeidsliv

Kvinner og menn jobber i stor grad i ulike sektorer, næringer og yrker, og er ulikt plassert i stillingshierarkiet.

Økonomi

Selv med høy yrkesdeltakelse, mer fulltidsarbeid enn før og høyere utdanning blant kvinner, tjener kvinner mindre og har færre økonomiske ressurser enn menn.

Familie

Hvordan menn og kvinner bruker tiden sin på arbeid ute og hjemme i familien sier noe om likestillingssituasjonen i Norge i dag.

Politikk

Kvinner er fortsatt i mindretall i de fleste folkevalgte forsamlingene og i politisk toppledelse.

Helse

Kvinner lever lengre enn menn, men avstanden i år minkar stadig. Menn har i større grad enn kvinner levevanar som øydelegg helsa.

Vald

Vald er eit stort og alvorleg samfunnsproblem og ei utfordring for likestillinga mellom kvinner og menn.