Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Statistikken for 2021 viser aktiviteten ved landets 21 sentre mot incest og seksuelle overgrep. Statistikken bidrar til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning, og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

2805

2 805 personer var bruker av et senter mot incest og seksuelle overgrep i 2021, enten som utsatt og/eller pårørende.

1 av 4 brukere ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år

De fleste ble utsatt for overgrep fra en de kjente fra før

Konsekvenser av COVID-19 på sentrene mot incest og seksuelle overgrep

De fleste sentrene holdt hjelpetilbudet åpent med smittevernstiltak. Tilbudene ved sentrene ble påvirket i litt mindre grad i 2021, sammenlignet med 2020.

Om brukerne

2 805 personer brukte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2021. Kvinner og jenter utgjør 86 % av brukerne.

Overgrepserfaringer

26 % av av de utsatte brukerne ble utsatt for seksuelle overgrep før de hadde fylt 7 år. I de fleste tilfeller var overgriper en person i nær relasjon.

Om sentrene

De 21 sentrene hadde til sammen nesten 134 årsverk i 2021, og de fleste ansatte hadde utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Nesten alle sentrene gjennomførte undervisningsoppdrag i 2021.

Tilbud på sentrene

I 2021 hadde 65 % av besøkene og møtene enesamtale som formål. De som hadde brukt sentrene over tid, benyttet seg av flere tilbud enn de nye brukerne gjorde.

Kjennskap og kontakt

Sentrene mottok over 38 701 henvendelser i 2021. De fleste utsatte brukerne fikk vite om hjelpetilbudet via internett/hjemmeside eller privatpersoner.

Tilgjengelighet til sentrene

Alle sentrene mot incest og seksuelle overgrep har en form for tilrettelagt for besøk av personer med funksjonsnedsettelse. De fleste sentrene dekker et stort geografisk område. 20 av 21 sentre dekker også kommuner som ikke bidrar økonomisk til tilbudet.

Menn som brukere

I 2021 var 14 % av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep menn. Mennene som bruker sentrene har høyere snittalder enn kvinnene.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer per senter mor incest og seksuelle overgrep.