Det er kommunene som har ansvar for å finansiere drift av krisesentertilbudet. I 2021 ble det bevilget 413 830 183 kroner til de 44 krisesentrene.

I 2021 var det totalt 44 krisesentre. 43 krisesentre hadde tilbud til kvinner og 40 krisesentre hadde eget tilbud til menn, og av disse hadde 38 sentre eget botilbud til menn. De fleste sentrene hadde både tilbud til kvinner og menn, med unntak av Krisesenter for Sunnmøre, som er delt inn i avdeling for kvinner og barn og avdeling for menn og barn.

Oversikt over krisesentertilbudenes finansiering og kapasitet

 
Senter Kostnad pr. innbygger i kroner Har tilbud til kvinner vært fullt? Har tilbud til menn vært fullt? Antall overnattingsdøgn, voksne Antall opphold, voksne Antall dagsbesøk, voksne Antall enesamtaler på telefon
Alta krisesenter 155 Ja, én gang Nei 184 .. 95 81
Drammen krisesenter 84 Nei Nei 1 350 54 209 145
Eva krisesenter 86 Ja, flere ganger   359 .. .. 24
Gjøvik Krisesenter 107 Nei Nei 546 20 61 51
Glåmdal interkommunale krisesenter 131 Nei Nei 210 30 52 41
Gudbrandsdal Krisesenter 87 Nei Nei 1 135 36 53 101
Hallingdal krisesenter 173 Nei Nei .. .. .. ..
Hamar interkommunale krisesenter 89 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 1 122 54 190 206
Harstad krisesenter 128 Nei Nei 201 .. 48 31
Helgeland krisesenter 146 Ja, én gang Ja, én gang 1 236 .. 26 60
Indre Østfold krisesenter 133 Nei   1 635 37 88 28
Kongsberg krisesenter 133 Ja, én gang Ja, én gang 922 37 115 34
Krise- og incestsenteret i Follo 78 Nei Nei 1 907 67 674 177
Krise- og incestsenteret i Fredrikstad 99 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 2 098 67 250 281
Krisesenter for Sunnmøre, avd kvinner og barn 67 Ja, én gang   1 668 59 77 46
Krisesenter Vest 61 Nei Nei 1 181 46 190 352
Krisesenteret Asker, Bærum og Lier 48 Nei Ja, én gang 1 733 66 163 409
Krisesenteret for Bergen og omegn 47 Nei Nei 2 247 75 64 53
Krisesenteret for Molde og omegn 213 Nei Nei 1 156 44 224 314
Krisesenteret for Orkdal og omegn 64 Ja, én gang Nei 388 20 .. 29
Krisesenteret for Tromsø og omegn 118 Ja, flere ganger Nei 963 32 311 262
Krisesenteret i Midt-Troms 145 Nei Nei 356 21 112 190
Krisesenteret i Moss 138 Ja, én gang Ja, én gang 1 080 43 142 191
Krisesenteret i Rana 195 Nei Nei 215 .. .. 42
Krisesenteret i Salten 108 Ja, flere ganger Nei 1 443 33 280 356
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 92 Nei Ja, flere ganger 830 32 492 205
Krisesenteret i Stavanger 48 Ja, flere ganger Nei 3 519 223 517 580
Krisesenteret i Telemark 66 Ja, én gang Ja, én gang 1 107 56 579 115
Krisesenteret i Vestfold 65 Ja, flere ganger Nei 3 089 95 497 876
Krisesenteret Vesterålen 92 Nei Nei 293 .. .. 34
Narvik og omegn krisesenter 115 Ja, flere ganger   275 .. 234 54
Norasenteret 223 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 781 24 60 ..
Nordmøre Krisesenter 173 Ja, flere ganger Nei 827 21 119 72
Nord-Trøndelag krisesenter 53 Ja, én gang Ja, én gang 533 27 51 80
Oslo Krisesenter 49 Ja, flere ganger Nei 5 960 246 1 030 1 928
Ringerike krise og kompetansesenter 80 Nei Nei 958 36 182 186
Romerike Krisesenter 74 Ja, flere ganger Ja, flere ganger 4 169 134 205 568
Sarpsborg krisesenter 107 Ja, én gang Ja, én gang 1 616 52 35 67
Sør-Helgeland krisesenter 136 Nei Nei 168 .. .. ..
Sørlandet krisesenter 70 Nei Nei 1 809 75 269 162
Trondheim Krisesenter 58 Ja, én gang Ja, én gang 1 330 48 57 203
Vest-Finnmark krisesenter 108 Nei Nei 163 .. .. 51
Østre Agder krisesenter 116 Nei Nei 950 33 105 87
               
Norge totalt 76     53 768 2 068 7 942 8 807

Oversikt over kostnader til krisesentertilbud (KOSTRA) fordelt på senter. Sammenstilt med tall fra krisesenterstatistikken. 2021. For sentre med færre enn 20 opphold eller dagsbesøk i løpet av året er tallene prikket. Opphold, dagsbesøk og enesamtaler på telefon med voksne.

I 2021 ble det totalt bevilget 413 830 183 kroner til krisesentrene. I tabellen over er KOSTRA-tall fra kommunene som støtter sentrene økonomisk sammenstilt med tall fra krisesenterstatistikken for 2021. Oversikten viser at det er betydelige variasjoner i kommunenes kostnader til krisesentertilbudet, og disse varierer fra 1 741 813 kroner for Sør-Helgeland krisesenter til 34 253 000 kroner for Oslo Krisesenter.

Dersom vi ser kostnadene i sammenheng med den totale folkemengden i kommunene som senteret dekker, finner vi at Krisesenteret for Bergen og omegn har den laveste kostnaden per innbygger (47 kroner per innbygger). Deretter følger Krisesenteret Asker, Bærum og Lier, Krisesenteret i Stavanger og Oslo krisesenter, alle med under 50 kroner per innbygger. Norasenteret har den høyeste kostnaden per innbygger (223 kroner per innbygger), etterfulgt av Krisesenteret for Molde og omegn (213 kroner per innbygger).

Organisasjonsform

I 2021 var krisesentertilbudene til kvinner organisert slik:

  • 19 var organisert som kommunal virksomhet
  • 11 var organisert som interkommunalt selskap
  • 7 var organisert som frivillig/privat virksomhet
  • 6 var stiftelser

Krisesentertilbudene til menn var organisert slik:

  • 18 var organisert som kommunal virksomhet
  • 11 var interkommunale selskap
  • 6 var frivillig/privat virksomhet
  • 5 var organisert som stiftelse

Internkontroll og tilsyn

Krisesenterlovens § 9 omhandler statlig tilsyn med krisesentertilbudene. Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine i samsvar med kravene fastsatt i lov eller forskrift. Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller kravene til krisesentertilbudet og internkontroll (kommunens plikter er pålagt etter krisesenterlovens §§ 2, 3 og 4 og kommunelovens § 25-1).  

I 2021 ble internkontroll gjennomført ved 21 av de 43 krisesentertilbudene til kvinner, 7 flere enn i 2020 og 3 flere enn i 2019. Som tidligere år ble de fleste kontrollene gjennomført av kommunen hvor krisesentertilbudet var lokalisert.

Det ble gjennomført internkontroll ved 19 av 40 krisesentertilbud til menn i 2020. Det er 4 flere enn i 2020, og likt med 2019.

Medlemskap i organisasjon

24 av 43 krisesentertilbud for kvinner var medlem av Krisesentersekretariatet, en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. Dette er 1 færre senter enn i 2020 og 2019 (merk at antall krisesentertilbud var 44 i 2019).

Videre var 10 krisesentertilbud medlem av Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift). Dette er 2 færre enn i 2020 og 3 færre enn i 2019. Av rene arbeidsgiverorganisasjoner oppga 3 krisesentertilbud for kvinner at de var medlem av Virke og 1 av KLP.

13 krisesentertilbud for kvinner var ikke medlem av noen organisasjon. Dette er 1 flere enn i 2020.

Av krisesentertilbudene til menn var 23 medlem i Krisesentersekretariatet, 10 var medlem av Samfunnsbedriftene og 3 var med i Virke. 1 krisesentertilbud oppga KLP. 11 av tilbudene til menn var ikke medlem av noen organisasjon.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene:

Kontakt om statistikken

Anna Foss
Seniorrådgiver