Vold mot kjæle- og tjenestedyr er en form for vold i nære relasjoner. For dyreeiere som opplever vold i nære relasjoner, kan hensynet til dyret gjøre det vanskeligere å oppsøke hjelp. De fleste krisesentrene for kvinner og menn hadde tilbud for voldsutsatte med dyr i 2021.

Hovedpunkter

12 % av beboere og dagbrukere hadde kjæledyr eller tjenestedyr

10 % av beboerne og dagbrukere med dyr hadde opplevd at dyret hadde blitt utsatt for vold

22 % av beboerne med dyr hadde vegret seg for eller utsatt å oppsøke hjelp på krisesenter i frykt for hva som kunne skje med familiens dyr

Krisesentrenes tilbud til brukere med dyr

De fleste krisesentrene hadde en eller annen form for tilbud til beboere som hadde kjæle-/ tjenestedyr. Dette gjaldt 39 av 43 krisesentre med botilbud til kvinner og 33 av 38 krisesentre med eget botilbud til menn.  

Det vanligste tilbudet for beboere med kjæledyr er å tilby kontakt med en ideell organisasjon som kan tilby fosterhjem eller lignende tjenester. Noen sentre tilbyr også andre former for bistand enn de som oppgis i grafen. Blant annet nevnes egen hybelleilighet tilpasset beboere med kjæledyr, mulighet til å ha dyr i enkelte lokaler (hus i hagen, boenheten til menn), fond for midler til veterinærutgifter og sponset kenneltilbud.

Sammenlignet med 2020 er det en økning i antall krisesentre som har tilbud til beboere med kjæle-/tjenestedyr. I 2020 gjaldt dette 34 av 43 sentre med tilbud til kvinner og 28 av 39 sentre med botilbud til menn.

  • For krisesentre med tilbud til kvinner er det en økning i antall sentre som tilbyr at beboere kan ha dyr på rommet sitt, at krisesenteret dekker kostnadene til kennelopphold, at krisesenteret formidler kontakt med ideell organisasjon og at krisesenteret hjelper til med å skaffe pass i beboerens nettverk. Det er færre sentre som har kennel eller lignende i tilknytning til senteret.
  • Flere sentre med botilbud til menn tilbyr at krisesenteret dekker kostnadene til kennelopphold, at krisesenteret formidler kontakt med ideell organisasjon, at krisesenteret hjelper til med å skaffe pass i beboerens nettverk og at krisesenteret hjelper til med å finne privatperson som kan passe/bistå.

8 sentre hadde ansatte med kompetanse på vold mot dyr

8 av 44 sentre hadde ansatte med kompetanse når det gjelder sammenhengen mellom vold i nære relasjoner og vold mot dyr. Dette er 3 færre enn i 2020 og 2 færre enn i 2019.

Beboere og dagbrukere med kjæle- eller tjenestedyr

12 % av beboere og dagbrukere hadde kjæle-/tjenestedyr

12 % av beboerne hadde kjæledyr eller tjenestedyr ved det første oppholdet i 2021, tilsvarende 195 beboere. 22 % av disse hadde vegret seg for, eller utsatt å oppsøke hjelp på krisesenter i frykt for hva som kunne skje med familiens dyr.

Også blant dagbrukerne hadde 12 % kjæle-/tjenestedyr i tiden da de hadde sitt første besøk på et krisesenter i 2021 (tilsvarende 213 dagbrukere). Andelen beboere og dagbrukere som har kjæle-/tjenestedyr, er omtrent lik som i 2020.

Kjennetegn ved beboerne med dyr

Kjønn 

En høyere andel av de kvinnelige beboerne hadde dyr, sammenlignet med mannlige beboere; henholdsvis 13 % og 7 % (merk at 91 % av beboerne var kvinner).

Innvandrerbakgrunn

Det var betydelig færre beboere med innvandrerbakgrunn som hadde kjæle-/tjenestedyr, sammenlignet med beboere som ikke hadde innvandrerbakgrunn: 6 % av beboerne med innvandrerbakgrunn og 24 % av dem uten innvandrerbakgrunn hadde dyr.

Funksjonsnedsettelse

Andelen beboere med dyr var høyere blant beboere med en eller flere funksjonsnedsettelser enn blant dem uten funksjonsnedsettelse; henholdsvis 20 % og 9 %.

Typer vold blant beboerne og dagbrukerne med kjæle-/tjenestedyr

Beboere utsatt for vold og trusler om vold mot kjæle- og tjenestedyr

Blant beboerne med dyr var det 10 % som hadde vært utsatt for vold mot kjæle-/tjenestedyr, mens 5 % hadde opplevd trusler om vold mot kjæle-/tjenestedyr.

Flere slags voldserfaringer ble oftere registrert blant beboere med dyr enn blant beboere uten dyr. Forskjellen var størst for materiell vold: 37 % av beboerne med kjæle-/tjenestedyr hadde opplevd dette, mot 21 % blant beboere uten dyr. Videre var det litt mer vanlig blant beboere med enn uten dyr å ha opplevd trusler (63 % mot 58 %) og digital/elektronisk vold (14 % mot 9 %)

Det var kun for æresrelatert vold og menneskehandel at mindre andeler av beboere med enn uten dyr rapporterte å ha blitt utsatt for slik vold. Dette kan ses i sammenheng med at beboere med innvandrerbakgrunn sjeldnere hadde kjæle-/tjenestedyr.

Dagbrukere utsatt for vold og trusler om vold mot kjæle-/tjenestedyr

10 % av dagbrukerne med dyr, opplevde vold mot kjæle-/tjenestedyr, mens 6 % opplevde trusler om dette.

Dagbrukerne med dyr var oftere utsatt for flere typer vold

Også blant dagbrukerne var det flere typer vold som oftere ble registrert blant de med kjæle-/tjenestedyr enn blant de som ikke hadde dyorskjellen var størst når det gjelder andelen som var utsatt for trusler (64 % mot 52 %), materiell vold (33 % mot 22 %) og digital vold (20 % mot 9 %).

Dagbrukerne med dyr ble det også i litt større grad utsatt for fysisk vold (64 % mot 56), negativ sosial kontroll (38 % mot 30 %), økonomisk vold (28 % mot 22 %) og seksuell vold (29 % mot 24 %), sammenlignet med øvrige dagbrukere.

Les mer om voldserfaringene til krisesentrenes beboere og dagbrukere.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene:

Kontakt om statistikken

Anna Foss
Seniorrådgiver