65 % av de ansatte ved krisesentrene hadde høyere utdanning. Mange krisesentre hadde ansatte med spesiell kompetanse innenfor ulike fagområder, og det var mest vanlig å ha ansatte med særskilt kompetanse innen psykisk helse og rus.

Hovedpunkter

543

I 2021 jobbet 543 personer på krisesentrene

41/44

41 av 44 krisesentertilbud hadde ansatte som primært jobber med barn

19 krisesentre hadde ansatte med spesiell kompetanse om menn utsatt for vold i nære relasjoner

Stillingsressurser

543 ansatte og 384,6 årsverk i 2021

I 2021 var det totalt 543 ansatte, med til sammen 384,6 årsverk, ved krisesentrene. Dette er noe færre ansatte og årsverk enn det var i 2019 og 2020.

Det ble registrert 30 personer som jobbet frivillige vakter, med totalt 7,8 årsverk. Dette er en nedgang fra 49 personer og 9 årsverk i 2020, og 34 personer og 12,9 årsverk i 2019.

Siden 2015 har det generelt vært en økning i antall ansatte i heltidsstillinger og en reduksjon i antall deltidsansatte. Samlet sett innebærer dette en nedgang i det totale antallet ansatte ved krisesentrene (heltid og deltid).

Kompetanse

Drøyt 6 av 10 ansatte hadde utdanning på universitets- og høyskolenivå

Krisesenterloven fastsetter ingen krav til formell kompetanse for ansatte ved krisesentertilbudene. Samtidig er det kvalitetskrav om at ansatte har kompetanse til å ivareta brukernes særlige behov (§ 2). Mange ansatte uten formelle kvalifikasjoner har omfattende erfaringsbasert kompetanse (realkompetanse).

De fleste ansatte på krisesentrene hadde høyere utdanning. Blant de ansatte hadde 65 % utdanning på universitets- og høgskolenivå som sitt høyeste fullførte utdanningsnivå, mens 28 % hadde videregående utdanning og 4 % hadde utdanning på grunnskolenivå. For 3 % av de ansatte ble det krysset av for et annet utdanningsnivå .

Siden 2015 har andelen ansatte med utdanning på universitets- og høgskolenivå økt, mens andelen ansatte med utdanning på grunnskole- og videregående skolenivå har gått noe ned. Andelen ansatte med utdanning på universitets- eller høgskolenivå, var 2 prosentpoeng større enn i 2020 og 7 prosentpoeng større enn i 2019.

Mest vanlig med spesiell kompetanse på psykisk helse og rus

Mange krisesentre hadde egne ansatte med spesiell kompetanse på ulike fagområder. Det vanligste var å ha ansatte med spesiell kompetanse innen psykisk helse og rus, noe 30 sentre hadde. 27 sentre hadde ansatte med kompetanse innen risikoanalyse/SARA. Sammenlignet med 2019 var det litt flere sentre som hadde ansatte med kompetanse innen psykisk helse og rus og risikoanalyse/SARA.

19 sentre hadde ansatte i brukerrettede stillinger med spesiell kompetanse om menn som opplever vold i nære relasjoner – 2 færre sentre enn i 2020, og 3 færre enn i 2019.

Det arrangeres årlig veilederopplæring for krisesenteransatte i ICDP (International Child Development Program) i regi av Bufetat. 27 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse om ICDP/foreldreveiledning; det samme som i 2020 og 5 flere enn i 2019.

9 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse om personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner. Dette er 1 senter mer enn i 2020, og 7 flere sentre enn i 2019 (som var første gang dette ble registrert). 25 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse om personer med annen minoritetsbakgrunn som opplever vold i nære relasjoner; dette ble rapportert av 26 sentre i 2020 og 22 sentre i 2019.

Videre hadde 22 sentre ansatte med særskilt kompetanse om menneskehandel, noe som er 2 færre enn i 2020, og 2 flere enn i 2019. 25 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse på æresrelatert vold/tvangsekteskap, noe som er like mange som i 2020 og 5 flere enn i 2019.

Som tidligere år, hadde noe færre sentre ansatte med særskilt kompetanse om personer med funksjonsnedsettelse (18 sentre) og personer med psykisk utviklingshemming (16 sentre) som er utsatt for vold i nære relasjoner. Dette er imidlertid flere sentre enn i 2020, da det var henholdsvis 16 og 13 sentre som hadde ansatte med slik kompetanse. 19 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse på tverretatlig samarbeid. Dette er 4 færre sentre enn i 2020 og 2019.

De fleste sentrene hadde ansatte med særskilt ansvar for å jobbe med barn

41 av 44 krisesentre hadde egne ansatte med et særskilt ansvar for å jobbe med barn, 1 senter mer enn i 2020 og 2019.

Totalt hadde sentrene 63,5 årsverk i barnefaglige stillinger. Dette er litt færre årsverk enn i 2020 (64,3 årsverk), men litt flere enn i 2019 (61,6 årsverk).

Krisesentrene hadde også 25,7 årsverk i miljø-/aktivitetsstillinger med et særskilt ansvar for å jobbe med barn. Dette er en nedgang fra 29,5 årsverk i 2020 og 31,4 årsverk i 2019.

Ved de fleste krisesentrene som hadde ansatte med særskilt ansvar for å jobbe med barn, var det også krav om relevant utdanning til barnefaglige stillinger.

29 krisesentre hadde utviklet kompetanseplan

29 sentre hadde utarbeidet en kompetanseplan for krisesentertilbudet. Dette er 1 færre enn i 2020 og 2 færre enn i 2019. 24 sentre hadde rutiner for ekstern veiledning av ansatte i brukerrettede stillinger. Det er 2 færre sentre enn i 2020 og 2019 og 7 færre enn i 2018.

Av sentrene med rutiner for ekstern veiledning, var det 12 sentre som gjennomførte slik veiledning månedlig eller oftere (4 flere enn i 2020). Som veiledere benyttet mange krisesentre psykolog/psykiater (15), og personer med veilederkompetanse (11), mens det var litt mindre vanlig å benytte personer med helse- og sosialfaglig kompetanse (5 sentre). 5 sentre benyttet veiledere med annen kompetanse. I kommentarfeltet nevnes dekan, familieterapeut, psykologspesialist (PhD), kompetanse på vold (ATV) og kompetanseheving gjennom RVTS og Avonova.

9 sentre hadde avholdt grupper med foreldreveiledning/ICDP i løpet av 2021; 1 færre enn i 2020, men 2 flere enn i 2019. Dette tilbudet ble benyttet ved 29 dagsbesøk og 11 opphold av voksne beboere.

Samarbeid med RVTS

Alle unntatt 3 krisesentre hadde et samarbeid med et av de Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.  

Samtlige av sentrene som hadde samarbeidet med RVTS, hadde benyttet kurs/kompetansetiltak, tilsvarende som i 2020 og 2019. 5 sentre fikk i tillegg veiledning av ansatte ved RVTS; 1 færre enn i 2020, og tilsvarende som i 2019.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene:

Kontakt om statistikken

Anna Foss
Seniorrådgiver