Krisesentertilbudet i norske kommuner

Statistikken for 2021 viser krisesentrenes tilbud og brukeraktivitet. Formålet med registrering av aktivitet og tilbud på krisesentrene er videreutvikling av tilbudet, og å legge grunnlag for forskning og kunnskapsutvikling.

1 795

1 795 voksne bodde på krisesentrene i 2021

1 442 barn bodde på et krisesenter i 2021

Ingen botilbud har vært stengt i 2021 som følge av koronapandemien

Konsekvenser av COVID-19 på krisesentrene

Krisesentrene opprettholdt et trygt bo- og rådgivningstilbud til voldsutsatte voksne og barn i 2021.

Om beboerne

Psykisk vold, fysisk vold og trusler var de vanligste årsakene til at de voksne beboerne oppholdt seg på et krisesenter i 2021. Et krisesenteropphold varer i snitt 27 døgn.

Om dagbrukerne

Sammenlignet med tidligere år, hadde krisesentrene færre dagbrukere og dagsbesøk i 2020 og 2021. 2 538 dagbrukere besøkte et krisesenter i 2021.

Barn på krisesenter

I 2021 bodde det 1 442 barn på krisesenter. Ved 46 % av oppholdene av barn, ble det opprettet kontakt med barnevernet.

Menn på krisesenter

159 menn bodde på et krisesenter i 2021. Antallet menn som bor på krisesenter har vært stabilt de siste årene.

Om voldsutøverne

Flertallet av voksne krisesenterbeboere har blitt utsatt for vold fra nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer. For 81 % av barna som bor på krisesenter, var voldsutøver far.

Bo- og dagtilbud

Krisesentrene opprettholdt i stor grad det samme bo- og dagtilbudet i 2021 som tidligere år. Krisesentertilbudene til kvinner har totalt sett et mer omfattende hjelpetilbud enn tilfellet er for menn.

Samarbeid med andre instanser

Samtlige krisesentre samarbeider med politiet, og stadig flere deltar i etablerte samarbeidsfora i kommunen.

Ansatte og kompetanse

543 personer jobbet på landets krisesentre i 2021. Flertallet av ansatte hadde høyere utdanning.

Tilgjengelighet

De fleste krisesentrene betjener flere kommuner og dekker store geografiske områder. Stadig færre krisesentertilbud for menn har midlertidige boligløsninger.

Økonomi og organisering

De fleste krisesentertilbudene var kommunale virksomheter. Det er stor variasjon mellom krisesentrene i hvor mye finansiering de mottar fra kommunen(e).

Krisesenterbeboere og -dagbrukere med dyr

22 % av krisesenterbeboere med dyr har vegret seg, eller utsatt, å oppsøke hjelp av frykt for hva som kan skje med dyret. De fleste krisesentre har tilbud for beboere med dyr.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer pr. krisesenter.