Samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn

Statistikk og forskning om likestilling og levekår

Norskfødte med innvandrerforeldre studerer i større grad enn andre

Samer som diskrimineres har ofte dårligere helse

Stereotypier om jøder var mindre utbredt i 2017 enn i 2011

Diskriminering

Samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering på flere arenaer.

Holdninger

Det er store forskjeller i holdninger til ulike minoritetsgrupper. Befolkningen har mer negative holdninger til muslimer og rom enn til andre.

Helse og livskvalitet

Helsen vår, hvordan vi oppfatter den og hva vi gjør når vi blir syke, kan variere etter bakgrunn.

Utdanning

Mange gjør det godt i utdanningssystemet og trives i skolen. Samtidig er skolen en arena der elever opplever etnisk diskriminering.

Arbeidsliv

Det forekommer etnisk diskriminering i det norske arbeidslivet. Dette utgjør et betydelig hinder for tilgangen til arbeidsmarkedet.

Økonomi

Befolkningen i samiske områder har lavere inntekt enn befolkningen ellers. Flertallet av alle barn i familier med lavinntekt har innvandrerbakgrunn.

Politikk og samfunnsliv

Det er lavere valgdeltakelse blant innvandrere enn i befolkningen ellers. Stadig flere stemmer ved sametingsvalg.

Møte med offentlige tjenester

Mange har positive møter med det offentlige og uttrykker høy grad av tillit til ulike samfunnsinstitusjoner. Samtidig er det en del som har negative erfaringer, historisk og i dag.

Hatefulle ytringer og hatkriminalitet

Av alle anmeldelser om hatkriminalitet, mottar politiet flest om hatkriminalitet rettet mot en persons (antatte) etnisitet.

Vold i nære relasjoner

Kilder til statistikk og kunnskap om innvandreres og samers utsatthet for vold i nære relasjoner, og bruk av hjelpetilbud.