Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, men de siste årene har antallet holdt seg relativt stabilt, og er noe redusert. I 2021 var det 50 520 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet. 

Hovedpunkter

53 468

Barnevernstjenesten gikk gjennom 53 468 bekymringsmeldinger i løpet av 2021

66 % av barna med barnevernstiltak ved utgangen av 2021 mottok hjelpetiltak i hjemmet

30 % av barna i fosterhjem bor i et fosterhjem i familie eller nære nettverk

Gangen i en barnevernssak: fra melding om bekymring til barnevernstiltak

Barnevernstjenesten skal gjennomgå bekymringsmeldinger, gjøre undersøkelser, fatte vedtak etter barnevernloven, og iverksette og følge opp saker. Les mer om gangen i en barnevernssak her.

Selv om mange henvender seg til barnevernstjenesten, er det ikke alle barn og unge det blir iverksatt tiltak for. Barnevernstjenesten kan henlegge en sak etter å ha vurdert meldingen eller i avslutningen av en undersøkelsessak. De fleste meldinger går videre til undersøkelsessak, og i 36 % av disse undersøkelsessaker blir det iverksatt tiltak.

Bekymringsmeldinger

I 2021 mottok barnevernstjenesten 53 468 meldinger. Etter en jevn økning i flere år har antall meldinger gått ned siden 2019.

Politie, barnevernstjeneste og skole er de instansene som oftest melder til barnevernet. Innholdet i meldingene er ofte sammensatte, med flere årsaker til at det meldes bekymring.

I 2021 gikk 79 % av bekymringsmeldingene videre til undersøkelsessak, mens resten ble henlagt. Siden 2017 har andel henlagte meldinger gått opp med knapt 5 prosentpoeng. I 2021 ble 22 % av meldingene barnevernet mottok henlagt, noe som tilsvarer litt over 11 500 meldinger. Les mer om bekymringsmeldinger til barnevernet.

Undersøkelsessaker

I 2021 avsluttet barnevernstjenesten litt over 43 500 undersøkelser. Dette er færre enn året før. Nedgangen er sterkest i undersøkelser som konkluderer med at barnevernstjenesten gjør vedtak om tiltak (ca. 1 600 færre). 36 % av undersøkelsene i 2021 ble konkludert med at barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak, mot 41 % i 2016. Les mer om undersøkelser i barnevernet.  

Barn og unge med barnevernstiltak

De siste fire årene har antallet barn og unge med tiltak fra barnevernet vært synkende. Dette er en ny utvikling i barnevernsstatistikken, etter flere år med økning i antall barn med barnevernstiltak.

I løpet av 2021 var det over 50 500 barn og unge som mottak tiltak fra barneverntjenesten. Dette tilsvarer 3 prosent av befolkningen i alderen 0-24 år.

Økning i antall unge med ettervern

I 2021 ble ettervernsalderen utvidet, fra 18-22 år til 18-24 år. Antall unge med ettervern fortsetter å øke, og har dermed motsatt tendens enn antall barn med tiltak. Flertallet av unge med ettervernstiltak er plassert utenfor hjemmet (60 %) og stadig flere blir boende i fosterhjem også etter fylte 18 år. Les mer om unge i ettervern.

Hovedskille i barnevernstiltak

Et hovedskille i barnevernstiltak går mellom barn og unge som mottar hjelpetiltak i hjemmet, og barn og unge som er plassert utenfor hjemmet. Les mer om barn med hjelpetiltak.

Barn og unge med hjelpetiltak i hjemmet

Flertallet mottar hjelpetiltak i hjemmet

For flertallet av barna og familiene som kommer i kontakt med barnevernet, er det tilstrekkelig med hjelpetiltak i hjemmet. Blant barn under 18 år mottar 73 % av barna med tiltak i løpet av året tiltak i hjemmet. Denne andelen er noe høyere enn når man ser på andel i utgangen av året. Ved utgangen av 2021 mottok 66 % tiltak i hjemmet. Differansen skyldes at tiltak i hjemmet er av mer kortvarig natur enn plasseringer, og det er derfor færre av de med tiltak i hjemmet som vil bli telt pr. en dato enn de med plasseringstiltak.

Det siste året har det vært en nedgang på 6-7 % i antall barn med barnevernstiltak, både totalt og for tiltak i og utenfor hjemmet. 

Stadig flere mottar tiltak rettet mot å styrke foreldreferdigheter

De senere årene har det skjedd en dreining i i retning av at stadig flere av hjelpetiltakene som gis til barn og familier er rettet mot å styrke foreldreferdighetene og øke samarbeidet med andre tjenester. Samtidig har tiltak som er rettet mot å styrke barnets utvikling blitt redusert. Dette er en del av en ønsket utvikling. Ved å målrette tiltakene mer mot veiledning av foreldre, kan man få til en varig endring der foreldre selv klarer å ivareta omsorgen for barna sine på en god måte. 

Råd og veiledning er det mest brukte hjelpetiltaket

Det er særlig 4 enkelttiltak som har vært de mest benyttede hjelpetiltakene i en årrekke. Disse er vedtak om råd og veiledning, tilbud om besøkshjem og avlastningstiltak, økonomisk hjelp og deltakelse i ansvarsgruppe og samarbeidsteam.

Barn og unge plassert utenfor hjemmet

34 % av barna med barnevernstiltak var plassert utenfor hjemmet

Plassering av barn og unge utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom barnevernets hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon. Ved utgangen av 2021 var 9 950 barn (0 til og med 17 år) plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Disse utgjorde 34 % av barn med tiltak fra barnevernet. Dette er en nedgang på 21 % fra 2016. Nedgangen skyldes flere forhold, slik som nedgang i antall barn barnevernstjenesten overtar omsorgsansvaret for, nedgang i antall akuttplasseringer og færre enslige mindreårige flyktninger som bosettes i barnevernstiltak.

84 % var plassert i fosterhjem

Av barn 0-17 år som var plassert utenfor hjemmet av barnevernstjenesten ved utgangen av 2021, var 84 % plassert i fosterhjem. Barnevernstjenesten hadde overtatt omsorgsansvaret for 85 % av disse. Antall barn og unge i fosterhjem har økt over flere år fram til 2017, men har de siste årene gått noe ned. Ved utgangen av 2021 var litt over 8 300 barn og unge plassert i fosterhjem.

Reduksjonen i antall barn har skjedd i fosterhjem utenom familie og nære nettverk, mens antallet som bor i fosterhjem i familie eller nære nettverk har økt. Det betyr at andelen barn som bor i familier de kjente fra før utgjør en stadig større andel av alle barn i fosterhjem. Ved utgangen av 2021 bodde 31 % av alle barn i fosterhjem i familie eller nære nettverk, og dette er en økning på over 7 prosentpoeng siden 2013. Les mer om barn i fosterhjem.

8 % bor i barnevernsinstitusjon

Ved utgangen av 2021 bodde rundt i underkant av 1 000 barn og unge i barnevernsinstitusjon. Dette utgjør 8 % av barn og unge som er plassert utenfor hjemmet.  

Antallet er redusert de seneste årene. Denne utviklingen har kommet som følge av en tilsiktet politikk. Intensjonen har vært å redusere bruken av barnevernsinstitusjoner og å øke bruken av fosterhjem ved plasseringer utenfor hjemmet. Dette innebærer at terskelen for å bli vurdert til å ha behov for plass i barnevernsinstitusjon har økt i løpet av de siste ti årene. Barnevernsinstitusjon er for barn og unge som har utfordringer som krever en mer systematisk og spesialisert oppfølging enn det man vanligvis kan tilrettelegge for i et fosterhjem. Les mer om barn i institusjon. 

Ulike grunnlag for plassering

Barnevernlovens bestemmelser gir adgang til plasseringer utenfor hjemmet både med og uten foreldrenes samtykke, og både på mer varig og midlertidig basis. Slike plasseringer omfatter omsorgsovertakelser, akuttplasseringer, plasseringer ved alvorlige atferdsproblemer hos barnet og frivillige plasseringer.

Nedgang i antall barn som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for

I løpet 2021 var totalt 8 731 barn og unge i alderen 0–18 år under barnevernets omsorg, enten i fosterhjem eller institusjon. Dette tilsvarer 7 pr. 1 000 barn og utgjorde 19 % av alle barn som fikk hjelp av barnevernet i løpet av 2021.

Etter en periode med økning i antall barn under barnevernets omsorg fra 2003 til 2016, har antallet sunket de siste fem årene. I 2021 var det 15 % færre barn under barnevernets omsorg, enn i 2016.

Nedgangen gjelder særlig blant barn i førskolealder. Mulige forklaringer kan være en dreining mot tidlig innsats og hjelpetiltak for å styrke foreldreferdigheter. I tillegg kan det at man er blitt flinkere til å involvere slekt og nettverk bidra til at man heller finner frivillige og mer midlertidige løsninger.  Les mer om omsorgsovertakelser.

Nedgang i antall barn med akuttvedtak

Den vanligste årsaken til at barn og unge akuttplasseres, er at de står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, for eksempel på grunn av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller at barnet risikerer skade fra andre utenforstående. I 2021 ble 695 barn akuttplassert på dette grunnlaget.

Etter flere år med økning, har det siden 2013 vært en nedgang på 57 % i antall barn og unge med akuttvedtak. Les mer om akuttvedtak. 

Kilder

Tall fra:

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Statistisk sentralbyrå. Befolkning.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker: Uttrekk fra fagystemet ProSak.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Har du innspill til oss?

Kontakt oss på: