Nesten alle barn fortsetter i videregående opplæring. Dette gjelder også blant unge med barnevernstiltak så langt i livet. Flertallet av disse velger yrkesfag. 

Hovedpunkter

62 % av ungdommene med barnevernstiltak begynner på yrkesfag etter avsluttet ungdomsskole   

32 % av ungdommene med barnevernstiltak begynner på studieforberedende etter avsluttet ungdomsskole

Andelen unge som ikke begynte direkte i VGO etter ungdomsskolen var under 6 % for begge gruppene i 2020.  

Barnevernets ansvar for skoleoppfølging

Barnevernstjenesten har ansvar for oppfølging av opplæringen for barn og unge som de har omsorgen for. Når barnet og familien mottar barnevernstiltak i hjemmet, bør barnevernet sørge for at samarbeidet mellom foreldre og skolen fungerer godt. Les mer om oppfølging av skole for barn og unge i barnevernet her.

Ungdom med barnevernstiltak så langt i livet

Tallene i denne artikkelen viser hvorvidt elever som gikk ut av ungdomsskolen i skoleåret 2019/2020 startet i videregående opplæring samme høst. Tallene er fordelt etter hvorvidt de unge har mottatt barnevernstiltak så langt i livet eller ikke. Blant ungdommene som har mottatt tiltak fra barnevernstjenesten er det stor variasjon, både hva gjelder problemomfang, type tiltak og varighet på tiltaket.

Av de omtrent 65 700 ungdommene som avsluttet ungdomsskolen i 2019/2020, hadde 13 % fått tiltak fra barnevernet én eller flere ganger. Barnevernstjenesten hadde hatt omsorgsansvaret for 12 % av disse. 

 

Overgang til videregående opplæring

I overgangen fra ungdomsskolen til videregående opplæring kan elevene velge mellom en rekke ulike yrkesfaglige og studieforberedende linjer. Yrkesfaglige linjer gir kompetanse som gjør at man kan gå rett ut i lære/jobb etter videregående, mens studieforberedende linjer forbereder elevene til videre studier.

Flertallet av ungdommene som har mottatt barnevernstiltak begynner på yrkesfag

Blant ungdom med barnevernstiltak så langt i livet som avsluttet grunnskole i 2019/2020, godt over halvparten på yrkesfag den påfølgende høsten, mens en tredjedel begynte på studieforberedende. For ungdom som ikke har mottatt tiltak fra barnevernet var fordelingen motsatt.

Andelen ungdommer som ikke startet direkte på videregående opplæring etter ungdomsskolen var omtrent like stor i begge gruppene.

 

Yrkesfag er det dominerende valget også blant jenter

Når det gjelder valg av videregående opplæring, er det langt flere jenter enn gutter som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram. Også blant ungdom med barnevernstiltak så langt i livet ser vi denne kjønnsforskjellen, men yrkesfag er likevel det dominerende valget både for gutter og jenter, ved at 56 % av jentene og 67 % av guttene valgte yrkesfag.  

Kilder

Backe-Hansen, E., Madsen, C., Kristofersen, L. og Hvinden, B. (2014) (red.) Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie (NOVA Rapport 9/2014). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Tall fra:

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Har du innspill til oss?

Kontakt oss på: