Tjenester som tilbyr foreldrestøtte

Foreldrestøtte tilbys av mange kommunale og spesialiserte tjenester i ulike sektorer. Det kan være vanskelig å få et klart bilde av hvem som har ansvar for hva. På denne siden får du en oversikt over hvilke foreldrestøttende tiltak de ulike tjenestene tilbyr, og hvilken målgruppe tiltakene primært er rettet mot. 

Foreldrestøtte er ikke nedfelt som en plikt i loven, men inngår som forebyggende arbeid som kommuner og spesialiserte tjenester er forpliktet til å utføre. Kommunene har selv rett til å velge hvilke metoder og tilbud de ønsker å benytte, og kommunenes tilbud vil derfor variere.  

Figuren nedenfor gir en oversikt over ulike foreldrestøttende tiltak og hvilket forebyggende nivå tiltakene primært tilhører.  

trekant.jpg

Når du skal velge hvilke foreldrestøttende tiltak som skal iverksettes, må du vurdere dette ut fra foreldrenes behov. Du skal ikke velge tilfeldig ut fra hva som finnes av kompetanse i tjenesten. I komplekse saker vil det ofte være behov for foreldrestøtte og andre tiltak fra ulike tjenester.     

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Barnevernstjenesten
Familievernet
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Barnehage
Skole
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid til foreldre
NAV
Skolehelsetjenesten 5-20
Helsestasjon 0-5