TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) - Foreldrerådgivning

TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) er et program bestående av seks intervensjoner for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn mellom 3 – 12 år, tilpasset det kommunale tjenestenivået.  TIBIR foreldrerådgivning gis primært individuelt til foreldrene, i kommunale helsetjenester og barnevern. 

Målsettingen med TIBIR er å forebygge og redusere atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre å gi ansatte og ledere som har ansvar for barn i sitt arbeide, en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes. TIBIR er en helhetlig tiltakskjede der intervensjonene er i overensstemmelse med målgruppens behov og forutsetninger.

Kategori

Innhold i programmet  

TIBIR består av seks ulike intervensjoner som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsproblemer hos barn. Programmet har også som målsetting å styrke barnets sosiale kompetanse. Ansatte i de kommunale hjelpe- og støttetjenestene for barn og familier (for eksempel helsestasjoner, barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten) samt sentrale tjenesteledere er målgruppe for opplæring og informasjon.

De seks intervensjonene i TIBIR

 1. Kartlegging
 2. Foreldrerådgivning
 3. PMTO-foreldregruppe
 4. Konsultasjon
 5. Sosial ferdighetstrening
 6. PMTO-behandling

Temaområder

I programmet kan man jobbe med​:

 • hvordan foreldre kan gi gode og tydelige beskjeder til barnet
 • etablere en god samarbeidsallianse med foreldrene
 • anerkjennelse og oppmuntring
 • positiv involvering
 • mild og forutsigbar grensesetting
 • regulering av følelser
 • problemløsning,
 • oppfølging og tilsyn
 • kommunikasjon med barn
 • involvering av barnehage og skole
 • temaer som foreldrene er opptatt av

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Teoretisk forankring
Tjenester som tilbyr programmet
Krav for å bli veileder
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Kostnader
Rekruttering av foreldre
Forskning og evalueringer