PRIDE (Parent Resoursces for Information, Development and Education)

I Tiltaksliste

PRIDE er et opplæringsprogram til familier som vurderer å bli fosterhjem til barn og unge, 0 -18 årBarne- ungdoms- og familieetaten v/ Fosterhjemstjenesten tilbyr PRIDE programmet til mulige fosterhjem. 

PRIDE-opplæringsprogram har en tosidig målsetting. Den ene er at programmet skal styrke fosterforeldres forutsetninger for å gi barn som blir plassert i fosterhjem gode utviklings- betingelser. Den andre er at programmet skal gjennomføres på slike måter at både deltagerne selv og det offentlig kan ta en velbegrunnet beslutning av om deltagerne vil og kan være fosterforeldre.  

Kategori

Innhold i programmet  

Programmet skal gi potensielle fosterforeldrene god informasjon, kunnskap og forståelse for barns generelle og spesifikke utviklingsbehov, og for hva oppgavene som fosterforeldre vil innebære og hvilke ferdigheter og holdninger det vil kreve. I programmet vil man i tillegg til formidling av teoretiske synspunkter og empirisk kunnskap, også lære gjennom praktiske øvelser og refleksjon.  

Det understrekes at deltagerne har et ansvar for kontinuerlig å sammenholde kunnskapen og refleksjonene med egne forutsetninger for å ville og kunne bli fosterhjem. Det er i programmet en tett sammenheng mellom opplæring av- og anbefaling av- fosterforeldre. 

Temaområder  

  • Å møte barns behov for trygghet 
  • Å håndtere tap 
  • Å hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie 
  • Å gi god omsorg 
  • Å gi barn muligheter til å knytte varige bånd 
  • Å leve med forandring i hverdagslivet 
  • Å ta en velbegrunnet avgjørelse 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe​
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Varighet
Arbeid med livsbøker
Hjemmebesøkene/samtalene
Den gjensidige beslutningen
Forutsetninger for å ta i bruk programmet
Teoretisk forankring​
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre​
Krav for å bli veileder
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer​