Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) som individuell foreldreveiledning

PMTO individuell foreldreveiledning er et behandlingstilbud for foreldre med barn i alderen 3 til 12 år som har eller står i fare for å utvikle alvorlige atferdsproblemer og hvor samspillet mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet over minimum et halvt år. 

Behandlingsmetoden har som mål å forsterke det emosjonelle båndet og tilknytningen mellom foreldre og barn gjennom å bryte negative fastlåste samspillssirkler og gjenopprette en positiv og trygg relasjon. Formålet er å hjelpe foreldre med å utvikle spesifikke foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barnet.  

Innhold i programmet

I veiledningen arbeider og trener PMTO-terapeuten og foreldrene sammen på å styrke og videreutvikle foreldrepraksis som fremmer samarbeid og trivsel i samspillet med barna, og som bremser problematferd og konfliktfylt samspill. Veiledningen tar sikte på å redusere barnets atferdsvansker gjennom å støtte foreldrene i å tilby barnet en utviklingsstøttende relasjon tilpasset barnets alder og behov.  

PMTO individuell foreldreveiledning har to likestilte hovedmål: ett knyttet til å styrke og utvikle ferdigheter hos foreldrene og ett knyttet til barnets fungering. Styrkingen og utviklingen av foreldreferdigheter er den direkte målsetningen og reduksjon av atferdsproblemer og utvikling av mestringsferdigheter hos barnet er et indirekte mål som nås gjennom styrket foreldreferdigheter. 

I møtene, som vanligvis varer en time, veksles det mellom dialog om temaet, ferdighetstrening gjennom demonstrasjon og øvelser og refleksjon og bevisstgjøring. Foreldrene får eget materiell som består av huskelapper og idé-ark, samt hjemmeoppgaver som de prøver ut mellom hvert møte. I tillegg har terapeuten en oppfølgende telefonsamtale i løpet av uken hvor utfordringer med hjemmeoppgaven kan problemløses.

Barnet deltar som regel ved oppstart, midtveis og ved avslutning av veiledningen. I tillegg kan barnet involveres mer ved behov. 

Kategori 

Temaområder

I programmet kan man jobbe med​:

 • hvordan foreldre kan gi gode og tydelige beskjeder til barnet
 • etablere en god samarbeidsallianse med foreldrene
 • anerkjennelse og oppmuntring
 • positiv involvering
 • mild og forutsigbar grensesetting
 • regulering av følelser
 • problemløsning
 • oppfølging og tilsyn
 • kommunikasjon med barn
 • involvering av barnehage og skole
 • temaer som foreldrene er opptatt av

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Varighet
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Teoretisk forankring
Tjenester som tilbyr programmet
Krav for å bli veileder
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Kostnader
Rekruttering av foreldre
Forskning og evalueringer