Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children (PYC) retter seg mot foreldre med barn under sju år, som har behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte. Programmet kan gis i barnevernet, helsestasjonen og i familievernet.   

Programmet har som formål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse for å styrke barns muligheter til best mulige oppvekst. 

Kategori

Innhold i programmet  

PYC gjennomføres i hjemmet eller på de arenaer hvor foreldreferdighetene skal utføres. I veiledningen bruker man tid på å bygge samarbeid mellom familien og PYC-veilederen. Foreldrene deltar aktivt i utformingen av mål for samarbeidet og tiltaket bygger på foreldrenes ressurser.  

Målene i veiledningen er konkrete, realistiske og målbare og i samarbeid med foreldrene kartlegges også hvilke ressurser familien har i sitt nettverk som kan være en støtte i arbeidet. PYC har to hovedmoduler; en for praktiske omsorgsferdigheter og en for samspill med barnet. Det er helt grunnleggende å sikre at foreldrene har kunnskap om ferdigheten for å gi god nok emosjonell omsorg.  

De tre undervisningsstrategiene i programmet er lærende trening (kunnskapsbaserte ferdigheter), rollespill (praktiske ferdigheter) og veiledning i situasjoner (praktiske ferdigheter).  

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe​
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk​
Teoretisk forankring​
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre​
Hvordan bli veileder? ​
Kostnader
Forskning og evalueringer​
Kontaktinformasjon