Newborn Behavior Observation (NBO)

Newborn Behavior Observation (NBO) er en ressursorientert og kontekst-sensitiv metode for å veilede nybakte foreldre, i barnets første tre måneder. De fleste tjenester som innfører programmet tilbyr NBO som en del av sitt universelle program.

Målet i Newborn Behavior Observation (NBO) er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets signaler og derigjennom fremme positivt samspill mellom foreldre og deres nyfødte spedbarn (0 - 3 mnd)

Innhold i programmet

NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg". Metoden gir foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler. 

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn. NBO består av 18 ulike observasjoner for å vise foreldrene det nyfødte barnets kapasitet og atferd.

Klinikeren bruker tre hovedstrategier for å bygge en velfungerende relasjon med foreldrene:

1. Klinikeren vurderer spedbarnet og reflekterer hele tiden over sine observasjoner med mor og far tilstede.

2. Klinikeren forteller foreldrene gjennomgående om det de ser og hva de gjør, og hvordan barnet fremstår.

3. De gir foreldrene en aktiv rolle i observasjonen. Målet er å gjøre foreldrene oppmerksomme på hvordan barnet gjør seg forstått. Dette gjøres for å lære foreldrene hvordan de skal observere spedbarnet, og hvordan de kan gi barnet en passende respons

Gjennom den ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid. 

Kategori

Temaområder

I programmet jobber man med:

  1. Se hva barnet forteller med kropp og uttrykk
  2. Styrke foreldre-barn-relasjonen
  3. Bygge allianse mellom familie og hjelper

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Krav for å bli veileder
Kostnader
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Rekruttering av foreldre
Forskning og evalueringer