Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect (MST-CAN)

Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect (MST-CAN) er et intensivt behandlingstiltak som retter seg mot familier der det forekommer vold og / eller annen omsorgssvikt mot barn, i alderen 6 – 18 år.

Det er barnevernstjenesten som gir behandlingen, og er hjemlet i barnevernlovens §4-4 og implementeres som et alternativ til omsorgsovertakelse etter §4-12. Behandlingen er en tilpasning av Multisystemisk terapi, MST, men jobber med familier der barnevernets primære bekymring er knyttet til foreldrenes omsorg for barna.

Innhold i programmet

MST-CAN er et svært intensivt behandlingstiltak som iverksettes av barneverntjenesten i familier der det er bekymring for vold og/ eller omsorgssvikt i hjemmet. Behandlingsinnholdet i MST-CAN er tilpasset at målgruppen har vanskelig for å nyttiggjøre seg annen behandling og er tilpasset de mest sentrale risikofaktorene for vold og omsorgssvikt. Systematisk sikkerhetsarbeid blir alltid prioritert og fra oppstart. Videre i starten av MST-CAN behandlingen gjennomføres det et omfattende kartleggingsarbeid i familien hvor også nøkkelpersoner utenfor familien (for eksempel barneverntjenesten, lærer og nær familie) inngår. Det legges stor vekt på å involvere barna i familiene i denne prosessen. På bakgrunn av kartleggingen lages en skreddersydd behandlingsplan for familien i et samarbeid mellom terapeuten og familien. 

Med utgangspunkt i behandlingsplanen for familien skal MST-CAN terapeuten bistå med å hjelpe foreldrene til å skape trygghet og utviklingsfremmende oppvekstvilkår for barna. Det jobbes alltid systematisk med sikkerhetsarbeid for å ivareta barnas sikkerhet. I tillegg jobber man terapeutisk med å øke foreldrenes forståelse av volden og omsorgssvikten, å øke familiens sosiale støtte, å hjelpe dem å bedre håndtere praktiske behov som bolig, økonomi, gjeld og arbeid, samt hvordan foreldrene kan frita barna fra å føle skyld for volden eller omsorgssvikten de har blitt utsatt for. Ved behov bruker man også individuelle behandlingsmoduler knyttet til ulike problemområder avhengig av familiens behov, så som rus- eller traumebehandling for foreldrene, individuell traumebehandling for barna eller behandling av foreldres aggresjonsproblematikk.

Kategori

Temaområder

I behandlingen kan man jobbe med​:

  • skape trygghet og utviklingsfremmende oppvekstvilkår for barna
  • systematisk sikkerhetsarbeid
  • øke foreldrenes forståelse av volden og omsorgssvikteten
  • å øke familiens sosiale støtte
  • å hjelpe familien å bedre håndtere praktiske behov rundt bolig, økonomi, gjeld og arbeid
  • hvordan foreldrene kan frita barna fra å føle skyld for volden eller omsorgssvikten de har blitt utsatt for  
  • individuell rusbehandling for foreldrene
  • individuell traumebehandling for foreldrene
  • individuell traumebehandling for barna
  • individuell behandling for foreldres sinnemestring

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Varighet
Forutsetninger for å ta i bruk behandlingstiltaket
Teoretisk forankring
Tjenester som tilbyr behandlingstiltaket
Krav for å bli veileder
Hva kommunen trenger for å implementere programmet
Kostnader
Rekruttering av foreldre
Forskning og evalueringer