Multisystemisk Terapi (MST)

Multisystemisk Terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12 – 18 år, med alvorlige atferdsvansker. Behandlingstilbudet skreddersys den enkelte familie, der utfordringene kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet. Barnevernet i kommunen eller bydelen familien bor i kan søke om behandling.

Hovedmålene for MST er å redusere alvorlig regelbrytende/normbrytende atferd, hos ungdommen som for eksempel kriminalitet eller rusmisbruk, samt oppnå disse målene kostnadseffektivt ved å redusere bruken av plassering utenfor hjemmet. De endelige målene er både å styrke ungdommens primære omsorgsgivere ved å hjelpe dem å utvikle gode ferdigheter og ressurser for å møte problemer i oppdragelsen av ungdom med alvorlige atferdsvansker, og å hjelpe ungdommen til å mestre problemer i familien, blant jevnaldrende, på skolen og i nærmiljøet.

Kategori

Innhold i programmet

MST er en familie- og nærmiljø-rettet behandling for ungdommer med alvorlig norm-/regelbrytende atferd. Behandlingen gis hjemme og i nærmiljøet, og behandlingsmøtene legges til tidspunkter som passer for familiemedlemmene. Familien har gjennom behandlingen mulighet for å kontakte MST-teamet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det er en pragmatisk og målrettet behandlingsform som tilpasses individuelt for hver enkelt familie. Dette muliggjør at intervensjonene er rettet spesifikt mot de faktorene i den enkelte ungdoms sosiale nettverk som bidrar til den antisosiale atferden. 

MST er et statlig-regionalt barnevernstiltak og starter opp på bakgrunn av en henvisning fra kommunalt barnevern, som har foretatt sine undersøkelser/kartlegginger i forkant av henvisning til MST. Videre gjennomføres i starten av MST-behandlingen et intensivt kartleggingsarbeid i familien hvor også nøkkelpersoner utenfor familien (f.eks. lærer og utvidet familie) inngår. Det legges stor vekt på å involvere ungdommen i denne prosessen. På bakgrunn av denne kartleggingen lages en skreddersydd behandlingsplan for familien i et samarbeid mellom terapeuten og familien. Dette arbeidet er mer familiedrevet enn terapeutdrevet. 

På bakgrunn av behandlingsplanen for familien skal MST-terapeuten bistå med å utvikle strategier som setter familien i stand til å møte utfordringer ved å fremheve det positive, og bruke sterke sider i familien som en ressurs for å oppnå endring. Terapien består av intervensjoner rettet mot både individet, familien, venner og skolen. Intervensjonene retter seg mot konkrete ferdigheter som foreldrene og ungdommen øver på og får tilbakemelding fra terapeuten på. 

Temaområder

I programmet kan man jobbe med​:

  • Styrke familiens samhold og omsorg for hverandre 
  • Endre og styrke foreldrenes oppdragelsespraksis 
  • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skole, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet. 
  • Bedre ungdommens trivsel og prestasjoner i skolen eller arbeidslivet 
  • Hindre kontakt med negative miljøer, ettersom atferdsproblemer «smitter»  
  • Gjenopprette kontakt med positive venner og øke ungdommens deltakelse i positive fritidsaktiviteter 
  • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Varighet
Teoretisk forankring
Tjenester som tilbyr programmet
Krav for å bli veileder
Kostnader
Rekruttering av foreldre
Forskning og evalueringer