International Child Development Programme (ICDP)

ICDP er et forebyggende og gruppebasert program rettet mot foreldre med barn i alderen 0 – 18 år. Programmet kan også benyttes av andre omsorgsgivere som ansatte i barnehage, skolefritidsordning og fosterforeldre. Programmet kan tilbys på helsestasjonen, i familievernet, av frivillig organisasjoner og trossamfunn.

Formålet med programmet er å forebygge psykososiale vansker blant barn og unge gjennom å støtte og stryke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle.   

Formålet med programmet er å forebygge psykososiale vansker blant barn og unge gjennom å støtte og stryke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle.  For foreldre som er nye i Norge ønsker man i tillegg å bygge bro mellom foreldrenes tradisjonelle omsorgsverdier og de verdiene de møter i det norske samfunnet.  

Kategori

Innhold i programmet  

ICDP er et enkelt og forebyggende program, og gis i hovedsak i grupper. Gjennom gruppemøtene ønsker man å:  

1) fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet​, øke empati med barnet og bedre foreldrenes evne til mentalisering 

2) påvirke omsorgsgiverens forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiveren og barnet er for barnets utvikling​ 

3) bidra til å fremme omsorgsgiverens oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.  

Programmet er kultursensitivt og vil kunne tilpasses ulike arenaer og ulike kulturelle kontekster.   

Kategori

Temaområder  

 • Vis at du er glad i barnet ditt
 • Se og følg barnets initiativ
 • Ta del i barnets følelser
 • Gi ros og anerkjennelse
 • Felles oppmerksomhet – felles opplevelse
 • Gi mening til opplevelser
 • Lag sammenhenger
 • Hjelp til selvhjelp
  • Planlegge
  • Støtte
  • Legge til rette
  • Sette positive grenser

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Forskning og evalueringer​
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk​
Gjennomføring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Implementering av programmet
Kostnader
Krav for å bli veileder
Målgruppe​
Teoretisk forankring​
Varighet