Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi retter seg mot familier med ungdom mellom 11 og 18 år som har utviklet eller er i ferd med å utvikle alvorlige utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø. Per nå er det i hovedsak barnevernet som tilbyr FFT.

Formålet med FFT er å redusere ungdommens utvikling av utfordrende og antisosiale atferd, som kan medføre høy konflikt og vold, skolefravær, rusmiddelbruk og kriminalitet. I tillegg jobber man for å hjelpe familier og ungdom kostnadseffektivt og redusere bruken av plassering utenfor hjemmet. Slik ønsker man å styrke samhandling innad i familien, utvikle gode foreldreferdigheter og hjelpe ungdommen til å mestre problemer i familien, blant jevnaldrende, på skolen og i nærmiljøet.    

Kategori

  • Individuell 
  • Store barn (6-12år)
  • Ungdom (13-18 år)
  • Indikativt nivå
  • Hele familien 

Innhold i behandlingen

FFT er en evidensbasert behandlingsmetode som i hovedsak består av familiesamtaler, hvor ungdommen deltar i alle samtaler sammen med sine omsorgspersoner og eventuelt søsken eller andre relevante nære personer. I tillegg jobbes det med systemet rundt ungdommen og familien der hvor det er nødvendig. Dette kan f.eks. være hvis barnet/ungdommen har vansker på skolen, stort skolefravær, problemer i forhold til venner, rus eller psykisk helse.     

Temaområder

I programmet jobber man med​ å:

  • styrke familiens samhold og omsorg for hverandre 
  • hjelpe familien til å forstå hverandre bedre
  • styrke familiens kommunikasjon og samarbeid
  • sette familien i stand til å løse framtidige utfordringer
  • bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i sitt nærmiljø og nettverk 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggingsnivå
Gjennomføring
Forutsetninger for å ta i bruk programmet
Teoretisk forankring
Rekruttering av ungdom og foreldre
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Krav for å bli veileder
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer