Familieråd i oppvekstsektoren og barnevernet

Familieråd er en nettverks- og medvirkningsmodell som kan benyttes både i oppvekstsektoren og i barnevernet 

Familieråd tilbys gjennom ulike kommunale tjenester eller som et barnevernstiltak. Initiativtaker til et familieråd kan både være barn og familier selv, eller ansatte i ulike tjenester i oppvekstsektoren og barnevernet. 

Kategori

Innhold i programmet  

Tanken bak familieråd, er at det utvidede nettverket har unik kunnskap, erfaringer og ressurser som er viktig for å finne fram til best mulig beslutninger. På selve familierådet er målet å komme fram til en forpliktende plan som justeres ved behov.  

Oppvekstsektoren: Familieråd er et tilbud til barn, unge og noen steder voksne, der hjelpeapparatet av ulike grunner er bekymret. Av og til kommer familieråd i gang fordi barn og familier er kjent med tilbudet, og selv ber om det. Familierådet kan handle om problemer hjemme, på skolen eller i fritiden. Kommunene har vanligvis ansatt egne koordinatorer som jobber med familieråd i tilknytning til for eksempel helsestasjon, PPT, jordmortjenesten, helsesykepleiere, skole og BUP. Det er ofte de samme koordinatorene som gjennomfører familieråd i oppvekstsektoren og i barnevernet. 

Stadig flere kommuner har etablert eller er i oppstartsfasen på å bruke familieråd før situasjonen blir mer fastlåst. Noen kommuner bruker benevnelsen familie- og nettverksråd om familieråd brukt i oppvekstsektoren. 

Barnevernet

Metoden kan benyttes i alle faser av en barnevernssak som for eksempel i undersøkelser, hjelpetiltak, fosterhjemsarbeid, akutte situasjoner, plasseringer og i ettervern. De senere årene avholdes familieråd også i høykonflikt- og voldssaker. 

Familievernet

Noen få familievernkontor tilbyr familieråd. 

Konfliktrådet

Familieråd prøves ut som ledd i gjennomføring av ungdomsstraff i regi av konfliktrådet i Agder. 

Familieråd bygger på fem prinsipper: 

 1. Legg til rette for barns deltakelse i familieråd. Det er utviklet en egen modell for barns deltakelse 
 2. En uavhengig familierådskoordinator planlegger og tilrettelegger for familierådet 
 3. Det er barn og familien som bestemmer hvem fra den utvidede familien som skal inviteres til familierådet 
 4. Familien skal få anledning til å diskutere alene på deler av familierådsmøtet 
 5. Familierådet skal resultere i en plan som følges opp. Familiens plan skal godkjennes dersom barnets sikkerhet er ivaretatt

Viktige elementer i arbeidet:

 • Familierådsarbeidet er godt forberedt  
 • Roller og ansvar er klart definert 
 • Familierådet skal gjennomføres med respekt for familiens kultur og ha søkelys på sikkerhet 
 • Barn, familie og nettverket skal inkluderes i prosessen  
 • Fagpersoner fra ulike sektorer bidrar med kunnskap inn i familierådet  
 • Tiltak som besluttes skal koordineres og bidra til helhetlig innsats 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe​
Gjennomføring
Varighet
Forutsetninger for at familieråd kan tas i bruk​
Teoretisk forankring​
Hvilke tjenester kan tilrettelegge for familieråd?
Rekruttering av barn, unge og foreldre​ til familieråd
Familierådskoordinator ​
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer​
Kontaktinformasjon