De Utrolige Årene (DUÅ) universal

De Utrolige Årene – universal, er et gruppebasert veiledningsprogram som retter seg mot foreldre med barn i alderen 2- 6 år. Programmet har til hensikt å styrke voksen-barn relasjonen og fremme utvikling av sosial og emosjonell kompetanse, og kan tilbys i tjenester som barnehage, helsestasjon og familiesenter.

Målsetningen til DUÅ universal er å:

  • Redusere risiko for utvikling av samspillsvansker/atferdsvansker
  • Styrke barns sosiale- og emosjonelle kompetanse
  • Styrke foreldrenes evne til positiv samhandling med barna, og redusere hardhendt/kritisk oppdragelse, forebygge samspillsvansker/atferdsvansker

Kategori

Innhold i programmet

De Utrolige Årenes universalprogram er et gruppebasert foreldreveiledningstilbud. Foreldrene til 6-8 barn møtes 2 timer ukentlig i 6-7 uker.

Universalprogrammet er manualbasert, hvor temaene i gruppemøtene arbeides med i en bestemt/sekvensiell rekkefølge.

Fokus i dette programmet er hvordan foreldre kan styrke voksen-barn relasjonen gjennom barnestyrt lek, ved å gi positiv oppmerksomhet og god utviklingsstøtte, samt være sensitive i sine responser og kommunikasjon. Disse virkemidlene danner grunnlaget for en trygg og tillitsfull relasjon mellom foreldre og barn, samt et godt fundament for å fremme utvikling av sosial og emosjonell kompetanse.

Se også

Temaområder

  • Positivt samspill med barna gjennom lek. Betydningen av å gi barna positiv oppmerksomhet og anerkjennelse er gjennomgående i alle gruppemøtene.
  • Positiv oppmerksomhet i form av beskrivende kommentarer for å gi utviklingsstøtte til barnas språkutvikling, evne til å holde ut i krevende og lite lystbetonte aktiviteter, og sosiale utvikling.
  • Utviklingsstøtte av emosjonskompetanse og evne til emosjonsregulering.
  • Problemløsning, hvordan små barn kan lære problemløsningssteg gjennom lek, og etter hvert i reelle situasjoner.
  • Bruk av ros, anerkjennelse og gode beskjeder er integrert i tidligere nevnte tema.

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggingsnivå
Målgruppe
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Krav for å bli veileder
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer
Programansvarlige/ eiere