De Utrolige Årene (DUÅ) skole

I Tiltaksliste

De Utrolige Årene (DUÅ) er et veiledningsprogram som rettes til foreldre med barn i alderen 3 – 6 år og 6 - 12 år, som er i risiko for eller har utviklet adferdsvansker. Programmet kan tilbys på BUP, barnevernet og kommunale tjenester som tilbyr foreldreveiledning.  

Programmets formål er å styrke foreldres samspill med barna, og gjennom dette fremme barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt å forebygge, redusere eller behandle problematferd og samhandlingsvansker mellom voksne og barn. 

Kategori

Innhold i programmet  

De Utrolige Årene er gruppebasert foreldreveiledning.  Foreldrene til 6-8 barn møtes ukentlig i 14-18 uker. Antall gruppemøter avhenger av forbyggingsnivå. 

DUÅs foreldreprogram 3-6 år og 6-12 år er manualbasert, slik at temaene i programmene gjennomgås og blir arbeidet i en bestemt rekkefølge. De første temaene omhandler hvordan foreldre kan styrke voksen-barn-relasjonen gjennom barnestyrt lek, ved å gi positiv oppmerksomhet og god utviklingsstøtte, samt være sensitive i sine responser og kommunikasjon med barnet.

Denne tilnærmingen danner grunnlaget for en trygg og tillitsfull relasjon (og styrket tilknytning) mellom foreldre og barn, og bygger et fundament for å fremme utvikling av emosjonelle og sosiale ferdigheter. Det relasjonsfremmende arbeidet er gjennomgående i hele gruppeforløpet, og danner grunnlaget for å jobbe med senere tema, som eksempelvis positiv grensesetting.  

Se også

Temaområder  

 • Barnestyrt lek som grunnlag for en god relasjon og trygg tilknytning mellom foreldre og barn 
 • Coaching av språk, begreper og utholdenhetsferdigheter fremmer barns læring 
 • Sosial coaching stryker barns empati og sosiale ferdigheter  
 • Emosjons coaching gir bedre emosjonelle ferdigheter, empati og selvregulering 
 • Positiv oppmerksomhet, oppmuntring, ros og annerkjennelse 
 • Belønninger og feiringer 
 • Positiv grensesetting 
 • Overse uønsket oppførsel 
 • Reguleringsstøtte via tenkepause 
 • Naturlige arrangerte konsekvenser 
 • Lære barn og løse problemer  
 • Lære barn og regulere følelser 
 • Vennskap og konflikter mellom barn 
 • Kontrollere vanskelige tanker (voksne) 
 • Tenkepause ved stress og sinne (voksne) 
 • Problemløsning mellom voksne (voksen) 
 • Samarbeid med ansatte i skole, SFO og barnehage om å forebygge problemer (voksne) 

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Forebyggings- og behandlingsnivå
Målgruppe​
Gjennomføring
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk​
Teoretisk forankring​
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre​
Krav for å bli veileder
Implementering av programmet
Kostnader
Forskning og evalueringer​