SIBS – et forebyggende tiltak for søsken som pårørende

SIBS  retter seg mot søsken som pårørende til barn med kronisk sykdom, fysiske funksjonsnedsettelser, kognitive funksjonsnedsettelser, nevroutviklingsforstyrrelser eller psykiske tilstandsbilder deres foreldre. 

Søsken som pårørende har forhøyet risiko for å utvikle psykiske helseplager. En av de beskyttende faktorene som er identifisert er god kommunikasjon innad i familien. Programmet er et forebyggende tiltak som gjennom å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og barn søker å øke søskens kunnskap om sin brors/søsters diagnose og bedre søskens psykologiske tilpasning. Gjennom dette er SIBS’ mål å redusere risiko for psykiske helseplager hos denne gruppen av barn som pårørende.

Programmet representerer en kunnskapsbasert måte for helsepersonell i norske kommuner å utøve sin lovfestede plikt som nedfelt i helsepersonelloven §10a til å ivareta søsken som pårørende.

Kategori

Målgruppe er pårørende søsken i alderen 8-16 år

Innhold i programmet  

SIBS er et korttids, manualbasert tiltak der søsken og en forelder deltar. SIBS består av tre tematiske moduler med til sammen fem økter. Modul 1 består av samtalegrupper for foreldre og barn om temaet «få informasjon og bli kjent». Modul 2 inneholder samtalegrupper samt en økt hvor hvert barn snakker med sin forelder alene om temaet «diagnosen». Modul 3 har samme oppbygning som modul 2, men dekker temaet «følelser» (se oversiktsfigur i vedlegg).

SIBS’ mål er å styrke foreldrene som samtalepartnere for sine barn både gjennom bevisstgjøring og praktisk ferdighetstrening. Dette gjøres ved å få frem tema barna ønsker å ta opp med foreldrene i barnegruppeøktene, ved at foreldrene undervises i og diskuterer kommunikasjon med barn under foreldregruppene og ved at foreldrene trener på kommunikasjonsteknikker i veiledede økter hvor de samtaler med sitt barn. Barna deltar slik aktivt gjennom hele programmet. Det benyttes ikke video i veiledningsøktene, men videoeksempler av foreldre-barn samtaler (med skuespillere) benyttes for refleksjon i foreldregruppene.

Det kreves ingen kartlegging av foreldrene før oppstart av SIBS. Det kan være hensiktsmessig å innhente noen opplysninger om diagnosen til barnet med funksjonsnedsettelse/sykdom. Slik kan man sette sammen homogene grupper med hensyn til diagnosens antatte inngripen i søskens hverdag (f.eks. gruppe for søsken til barn med fysiske funksjonsnedsettelser og gruppe for søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelse). Programmet kan også gjennomføres med ulike diagnoser i samme gruppe.

Barnegruppene består av 3-8 barn med en aldersspredning på max 3 år. Én av disse barnas foreldre (den samme gjennom hele intervensjonen) deltar i foreldregruppene. Der to eller flere funksjonsfriske søsken fra samme familie deltar kan begge foreldre delta.

SIBS’ økter kan tilpasses den aktuelle settingen. Foreløpig evidens er basert på at øktene leveres over en tidsramme på maksimalt en uke, men programmet er utviklet for å kunne leveres fleksibelt over dager eller uker.

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Målgruppe
Forebyggings- og behandlingsnivå
Forutsetninger for at programmet kan tas i bruk
Teoretisk forankring
Hvilke tjenester kan tilby programmet?
Rekruttering av foreldre
Krav for å bli veileder
Kostnader
Implementering av programmet
Forskning og evalueringer
Programutvikler
Kontakt