Samlede ressurser om foreldrestøtte

Lover som berører direkte eller indirekte foreldrestøtte og samliv og samarbeid om tiltak (ikke uttømmende) 

 • Folkehelseloven 
 • Barneloven 
 • Barnevernloven 
 • Familievernkontorloven 
 • Forskrift om mekling etter samlivsbrudd 
 • Krisesenterloven 
 • Helse- og omsorgstjenesteloven 
 • Helsepersonelloven  
 • Spesialisthelsetjenesteloven 
 • Barnehageloven 
 • Opplæringsloven 
 • Politiloven 

Styringsdokumenter – som legger føringer for foreldrestøtte og samliv 

 

Relevante retningslinjer og veiledere innen forebygging og tidlig innsats som berører foreldrestøtte og samlivsfeltet  

Relevant forskningslitteratur og evalueringer 

(Litteratursøk fra nettbiblioteket «foreldrestøtte, foreldreveiledning samlivstiltak») 

Samliv: 

Relevante nettressurser for foreldrestøtte 

Samliv 

Nordisk nettressurser 

  Nordisk litteratur om foreldrestøtte