Opplæring og kompetanse

Kompetanseheving av ansatte 

For å sikre at kommunen har gode foreldrestøttende tiltak å tilby foreldre, er det viktig at ansatte i ulike tjenester får tilbud om opplæring og kompetansehevende tiltak. At kommunen har sertifiserte veiledere eller kursholdere i en metode er en forutsetning for at de kan tilby kunnskapsbaserte foreldrestøttende tilbud.

ZXFqA7ek.png

Få oversikt over eksisterende kunnskap og kompetanse

Når kommunen arbeider systematisk med sammensetning og innhold i kommunens tiltaksvifte, er det viktig å få oversikt over hva som allerede finnes av kunnskap og kompetanse samlet sett i kommunen. En slik oversikt legger grunnlaget for utviklingen av et helhetlig og bredt foreldrestøttende tilbud i kommunen.

Oversikten viser hvilket behov kommunen har for foreldrestøttende tiltak, hva kommunen allerede har av kompetanse og tilbud til foreldre, og hvilke deler av tilbudet som må styrkes. En viktig forutsetning for å drive et helhetlig og strategisk utviklingsarbeid er at ansatte har tilfredsstillende kompetanse. Først da kan foreldre få tilbud på alle forebyggingsnivå, både på universelt, selektivt og indikativt nivå.  

Vurderinger før ansatte får tilbud om opplæring

Hva ansatte har behov for opplæring i avhenger av hvilke kunnskapsbaserte metoder, programmer og tilbud som kommunen velger å benytte. Kommunen kan vurdere ulike momenter før ansatte får tilbud om opplæring i ulike foreldrestøttende tiltak og ulike foreldreveiledningsmetoder.

Hvor mange har fått opplæring?
Har vi oversikt over sertifiserte veiledere (i ulike metoder)?
Hva mangler for å få en bredde i tilbudet?
Hvordan beholde kompetanse?

 

Hvordan lykkes med implementering?

  • Ledere bør gi tid og ressurser til dem som får opplæring og blir sertifisert, slik at de kan bruke den nye kompetansen som en integrert del av tilbudet i tjenesten. Ledere bør følge opp og ha oversikt over tilbud i kommunen.
  • Ansatte med kompetanse i foreldrestøttende arbeid bør ha kjennskap til hverandre og eventuelt samarbeid med hverandre slik at det  utvikles et fagmiljø for dette i kommunen. 
  • De ansatte bør få opplæring innenfor samme metoder eller programmer.  

Kompetanseheving og opplæringens varighet 

Mange av de foreldrestøttende metodene og foreldreveiledningsprogrammene krever opplæring. Hva slags form opplæringen har, hvor lenge den varer og hvor mye den koster varierer. Noen foreldreveiledningsprogrammer krever at kommunen forplikter seg til samarbeid med regionale og nasjonale aktører for kvalitetssikring i utøvelse av metoden.  

Strukturerte foreldreveiledningsprogrammer har et lengre opplæringsløp 

De strukturerte foreldreveiledningsprogrammene som tilbys av ulike kunnskaps- og kompetansemiljøer, kan ha et lengre opplæringsløp, med arbeidskrav, sertifisering og veiledning over tid for å sikre kvaliteten på tilbudet til foreldrene.

Hvor får du opplæring i kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogrammer?  

Noen statlige og regionale kompetansemiljøer tilbyr opplæring i kommunene. Det er mulig å ta kontakt med disse. Flere kompetansemiljøer har opplæringsløp hvor kommunen må forplikte seg til å tilby det kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltaket etter opplæringen. Kommunen må i noen tilfeller søke om å få tilbud om opplæring, og skrive under på en opplærings- og implementeringsavtale.  

Eksempel på innhold i avtalen