Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet (ASD) har blant annet ansvaret for sosiale tjenester og tiltak for sosial inkludering og arbeidsrettede tiltak, og politikken knyttet til arbeidsmarked og velferd. Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for koordinering av Regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom og å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Innsatsen mot fattigdom omfatter tiltak på flere departementers ansvarsområder.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDir) ivaretar ulike oppgaver på sosial- og levekårsområdet, både knyttet til de statlige og de kommunale ansvarsområdene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Direktoratet skal bidra til regjeringens arbeid med å redusere ulikheter i levekår, utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom.

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har et overordnet ansvar for politikk som skal fremme gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, inkludert barnevernet. Departementet har også ansvar for familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk. BLD har det overordnede ansvaret for å koordinere oppfølgingen av regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017).

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. HOD har ansvar for spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, og pleie- og omsorgstjenester. Departementet har også ansvar for å koordinere regjeringens rusmiddelpolitikk.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet (HDIR)  jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Som faglig rådgiver har Helsedirektoratet ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene.

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har blant annet ansvar for kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektor­myndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. IMDis hovedoppgaver er blant annet å samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente, følge opp introduksjonsloven, forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet og å være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har blant annet ansvaret for å iverksette den statlige bolig- og bygningspolitikken, herunder den sosiale boligpolitikken. KMD forvalter virkemidler som skal bedre boforholdene for personer og husstander med svak økonomi og særskilte boligbehov.

Husbanken

Husbanken skal styrke kommunenes forutsetninger for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken har økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd til etablering, startlån, tilskudd og tilskudd til tilpasning og boligsosialt kompetansetilskudd. Siden 2009 har Husbanken inngått langsiktige og forpliktende samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har blant annet ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, idrett, frivillig virksomhet og tros- og livssynssamfunn. Kulturdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler. Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. Frivilligheten er en integrert bestanddel i nesten alle politikkområder, og viktig for å skape mangfold og engasjement i samfunnet.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og voksnes læring. 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet leder flere nasjonale satsinger, for eksempel «ungdomstrinn i utvikling», «språkløyper», «kompetanse for trygge og gode barnehage- og skolemiljø», «kompetanse for mangfold» og «samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år». Utdanningsdirektoratet utvikler verktøy som barnehager, skoler og kommuner kan bruke for selv å drive med utviklingsarbeid, blant annet verktøy for å sikre et bedre læringsmiljø på skolen og for arbeidet mot mobbing på skolen og i barnehagen.