Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. De får andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

Regjeringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Fritidserklæringen (tiltak 39 i regjeringens strategi mot barnefattigdom) er undertegnet av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner. Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, som sier at barnet har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barnet skal ha tilgang til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

Se Redd Barnas nettsider om Rett til lek og fritid.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for arbeidet med Fritidserklæringen og skal bidra til at det etableres et nettverk for kompetanse og erfaringsspredning, konferanser, seminarer og møteplasser for lokale pilotprosjekter.

De som har signert erklæringen

 • Statsministeren
 • Barne- og likestillingsministeren
 • Kulturministeren
 • Arbeids- og sosialministeren
 • Kommunal- og moderniseringsministeren
 • KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Frivillighet Norge
 • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom: Redd Barna, Røde Kors, KFUKKFUM
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Voksne for barn

Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU)

NDFU er bygget opp rundt et ønske om å samle frivillighetsnorge til å jobbe sammen for å sikre inkludering og deltakelse for barn og unge i Norge, uavhengig av sosio-økonomisk status.

Gjennom denne dugnaden er det utarbeidet et gratis verktøy til hjelp for alle som ønsker tips og veiledning til hvordan jobbe for å inkludere flere barn i sine aktivitetstilbud.