Høy-Petersen, Nina og Selstø, Annlaug | Helleve, Arnfinn | Kaldager, Rannveig Hart

Rapporten evaluerer en ny versjon av et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre med ungdommer, som bygger på International Child Development Programme (ICDP) og Tuning in to Teens (TinT). Den primære læringsmetoden er erfaringsutveksling og refleksjon mellom foreldre, på bakgrunn av korte undervisningssegmenter om hvordan foreldre kan styrke relasjonen med ungdommene sine. ICDP Ungdom er tenkt som et universelt helsefremmende tiltak (primærtiltak), men foreldre som opplever større utfordringer med ungdommene sine er overrepresentert i veiledningsgruppene. Hvis det er et mål at tiltaket brukes forebyggende som tenkt, må det gjøres en endring i og økt satsning på brede rekrutteringsstrategier og markedsføring. Foreldrene som deltok i vår evaluering er svært fornøyde, både med opplevelsen som deltakere og med veilednings nytteverdi. De beskriver at de har blitt tryggere i foreldrerollen, at de nå er roligere i relasjonen med ungdommene, og at samspillet og kommunikasjonen med ungdommene er bedre. Endringene vedvarer et år etter avsluttet veiledning. Ungdommene er lite interesserte i veiledningen, men enes om at foreldrene blant annet har blitt roligere. Funnene tyder på at ICDP Ungdom kan passe tvers av kulturelle skillelinjer så lenge foreldrene har noe botid i Norge, men at det krever bedre tematisering av kultur og kulturelle forskjeller i oppdragelsesnormer. Vi ser variasjoner i om veilederne er fornøyde med veiledningsmateriellet. ICDP veiledere spiller en sentral rolle i implementeringen og gjennomføringen av tiltaket, ofte som initiativtagere for etablering av tilbudet på sin arbeidsplass. Å opprettholde deres motivasjon og ønske om å ta i bruk den nye versjonen av programmet er viktig for å sikre en langsiktig realisering av tiltaket. Vi anbefaler endringer av veiledningsmateriellet for å sikre bedre konsistens mellom programmet slik det ser ut på tegnebrettet, og slik det gjennomføres i felt. Vi anbefaler at opplegget gjøres mer fleksibelt, gjerne ved å endre manualen til en mal, med flere valgmuligheter for oppgaver, undervisningsinnhold, og pedagogiske tilnærminger. Malen bør øke tiltakets kultursensitivitet ved å inneholde tilpasset materiale for foreldre med mer kollektivistisk bakgrunn. Vår studie kan ikke gi svar på om ICDP Ungdom har en positiv effekt på ungdommer, deres foreldre og deres relasjon. Rapportering om høy tilfredshet er svært vanlig i evalueringsforskning, og har ingen sterk sammenheng med tiltakets faktiske effekt. For å undersøke om ICDP Ungdom har positive effekter må det gjøres en (kvasi-)eksperimentell evaluering av tiltaket.

123 s., utgitt av FHI i 2023.