Langeland, Fredrik og Gulli, Marianne | Rigtrup-Lindeman, Birgitte

Denne rapporten handler om helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens. Den beskriver erfaringer med dagens helsetilbud fra perspektivet til brukere, foresatte og helsepersonell, og kommer med anbefalinger når det kommer til å styrke adgangen til helsetjenester for den aktuelle målgruppen. Det empiriske materialet i rapporten er 24 kvalitative intervjuer med 14 brukere, 5 foresatte og 5 helsepersonell, i tillegg til et fokusgruppeintervju med ulike aktører på feltet. Når det gjelder brukere har rapporten et særlig fokus på å få frem erfaringene til barn, unge og ikke-binære. Rapporten synliggjør erfaringene med dagens helsetilbud i lys av begrepet tillit. Et viktig funn er at transpersonene har lite tillit til primærog spesialisthelsetjenestens evne til å gi god og likeverdig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens. Dette kan henge sammen med forskjellige negative møter som brukerne opplever. Det legges vekt på å få bedre tilgang til kjønnsbekreftende behandling, og til å i større grad enn i dag kunne være med på å definere egen transisjon. Brukerne er også opptatt av at det mangler kunnskap og kompetanse i helsetjenesten på alle nivåer. De foresattes perspektiver likner erfaringene til brukerne. Helsepersonell beskriver blant annet en manglende forståelse av kjønnsmangfold i helsetjenesten. Rapporten viser at det er et behov for et helsetilbud som i større grad enn i dag anerkjenner kjønnsmangfold. Det tyder på at myndighetene kan og bør ta en enda mer aktiv rolle når de gjelder å følge opp og implementere nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Bufdir.

88 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2023.