Olesen, Esben S.B. og Bliksvær, Trond | Videt, Lea Louise | Storvik, Marius | Ulfseth, Lena Augusta | Lichtwarck, Willy

Denne forskningsrapporten undersøker grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem. i) Vi analyserer hvordan relevante aktører oppfatter og opplever grensesetting og bruken av tvang i fosterhjem, og hvordan de forstår grensen mellom forsvarlig grensesetting og uønsket grensesetting eller tvang. Dette gjelder unge som bor i fosterhjem, fosterforeldre, ansatte i barneverntjenester, tilsynspersoner og ansatte hos statsforvalteren. ii) Vi gjennomfører en kartlegging av omfanget og innholdet av grensesetting og tvangsbruk i norske fosterhjem, herunder en kartlegging av hvordan fosterforeldre håndterer tvangssituasjoner og hvilke strategier som benyttes for å forebygge uønsket grensesetting og tvang. iii) Vi undersøker tilsynssystemets funksjon i relasjon til grensesetting og tvang i fosterhjem. iv) Vi gjennomfører en kartlegging av hvilke forebyggende tiltak og støtteforanstaltninger fosterhjem mottar for å begrense bruken av tvang og uønsket grensesetting. v) Med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, samt funnene i rapporten, undersøker vi om den rettslige reguleringen av tvangsbruk i fosterhjem er tilstrekkelig. Basert på funnene i rapporten presenteres en rekke anbefalinger om bruk av grensesetting og tvang overfor barn som bor i fosterhjem. Studien er utført på oppdrag fra Bufdir.

239 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2023.