Bufdir fikk i oppdrag i tillegg 3 til tildelingsbrevet 2022 om å utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag om rettigheter og tvang i institusjon. Oppdraget skulle belyse faglige vurderinger knyttet til rettigheter og tvang i barnevernsinstitusjoner, samt systematisere og innhente både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Parallelt med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget har OsloMet i rapporten “Menneskerettslig handlerom – Når barn trenger mer” kartlagt og vurdert handlingsrommet for å fastsette begrensninger for barn og unge i barnevernsinstitusjoner i lys av Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser. For å utarbeide kunnskapsgrunnlaget har det i forbindelse med oppdraget vært initiert flere, samtidige prosesser. Hensikten har vært å belyse kunnskap fra forskningslitteraturen, så vel som erfaringer fra praksisfeltet og brukerperspektivet, i tråd med kunnskapsbasert praksis. Se blant annet oppdatert kartleggingsoversikt utført av FHI “Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: systematisk kartleggingsoversikt (oppdatering)”.

28 s., utgitt av Bufdir i 2023.