Bufdir har fått i oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet å gjennomføre en utredning om innføring av en tredje juridisk kjønnskategori i Norge. Utredningens primære målgruppe er ikke-binære, det vil si personer som opplever at de verken er menn eller kvinner, eller er begge deler. Ikke-binære har dårligere levekår og livskvalitet enn omtrent alle andre grupper i samfunnet, inkludert andre skeive. Bufdir har på bakgrunn av dette utredet tre tiltak: 1. Reservasjon mot å oppgi kjønn i offentlige identifikasjonsdokumenter 2. Opprette en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret kombinert med en gjennomgang av relevant lovgivning 3. En nasjonal veileder for å anerkjenne kjønnsmangfold. Bufdirs vurdering er at alle tiltakene er egnet til å nå målet om at ikke-binære er likestilt og opplever anerkjennelse av sin kjønnsidentitet, men i forskjellig grad. Det er kun tiltak 2 som innebærer en innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Tiltak 2 er samtidig det mest omfattende tiltaket, økonomisk og administrativt. Kostnadene vil samtidig spres på mange aktører og over flere år. Bufdir forventer også at tiltaket kan gi bedre levekår, som igjen kan gi økonomiske gevinster.

420 s., utgitt av Bufdir, Lund & Co og Oslo Economics i 2023.