De aller fleste barn i Norge har gode oppvekstsvilkår. De har trygghet, mange muligheter og gode relasjoner til foreldrene. Våre tjenester og fagområder skal beskytte og hjelpe de som ikke har dette utgangspunktet – de mest sårbare. mange barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Lavinntekt gir utfordringer for familier, og øker sjansen for at barna får utfordringer i sine liv. Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi må gjøre mer for å stanse vold og diskriminering som hindrer mennesker fra å leve frie liv. For å utvikle gode tjenester, jobber vi med å utvikle kunnskapsgrunnlaget vårt og videreutvikle kunnskapsbasert praksis i tjenestene. Vi videreutvikler tiltak for å øke kompetansen blant ansatte, både for å gi gode tjenester til brukerne og for å sikre trygge arbeidsmiljøer for ansatte.

208 s., utgitt av Bufdir i 2023.