Nordahl, Kristin Berg og Apeland, Anett | Tollefsen, Nina | Christiansen, Øivin | Fylkesnes, Marte Knag | Mellblom, Anneli

Barnevernets hjelpetiltak er et svært viktig innsatsområde, som med skreddersydde og riktige tiltak til rett tid, kan bidra til at utsatte barn og ungdom får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Grunnmodellprosjektet ble initiert av Bufdir i 2020 som et samarbeid mellom de tre kompetansesentrene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og sør og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest. Grunnmodell for hjelpetiltak er et resultat av samutvikling med barneverntjenester, organisasjoner og kompetansemiljøer. Barnevernstjenestene i Narvik, Harstad, Haugesund/Utsira, Lørenskog, Aurskog-Høland, Grorud, Tinn, Notodden/Hjartdal, Vest-Telemark og Midt-Telemark har bidratt med sine erfaringer, og representanter for organisasjoner og kompetansemiljøer har bidratt med innsikt og kunnskap fra ulike perspektiver. Barn, ungdom og familier har deltatt i utprøvingen og delt sine erfaringer. Rapporten oppsummerer arbeidet som er lagt ned i årene 2020-2022, og er laget på oppdrag fra Bufdir. Den gir anbefalinger til hvordan grunnmodellen kan videreutvikles fremover for å møte behovene til alle barnevernstjenestens brukere på en kunnskapsbasert måte. Kompetansesentrene gir også anbefalinger til hvordan modellen, når den er moden, kan implementeres på en hensiktsmessig måte i kommuner som ønsker å ta den i bruk.

162 s., utgitt av NUBU, NORCE RKBU Vest og RBUP Sør og Øst i 2023.